Kapillära blodgaser, kB-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som kB-Blodgaser, besvaras enligt referensvärdeslistan.
Indikationer / kompletterande analyser:
Kapillär blodgasanalys är i första hand avsedd för små barn. För vuxna finns en ökad risk för felvärden, eftersom kapillärbädden är större och den perifera genomblödningen mer begränsad.
Om endast ett fullständigt syra/bas-status skall analyseras på en i övrigt stabil patient rekommenderas ett venöst prov, se Venös blodgas.
Metod:
Potentiometri/Amperometri/CO-Oximetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän.
Provtagning:
Hepariniserade kapillärrör för blodgasanalys, 100 mikroL.

Dubbelprov ska tas p.g.a. stor risk för koagelbildning eller luftbubblor i rören.
Vid kapillär provtagning får fingret inte klämmas eller stasas. Det ger felaktiga analysresultat eftersom man får ett ökat tillflöde av andra vävnadsvätskor. 

1. Undvik att få in luft i kapillären. Kapillärröret försluts med platsproppar i båda ändarna.
2. Blanda ordentligt genom att sakta vända kapillären flera gånger. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 10 minuter.
Får ej skickas med rörpost!
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Transporteras till Klinisk kemi inom 10 minuter. 
  • Får ej skickas med rörpost!
Referensintervall:

 

​kB-pH (Vätejonkonc.)​7,35-7,45
​kB-pCO2 (Koldioxidtension)​4,6-6,0​kPa
​kB-pO2 (Syrgastension)​< 50 år 10,0-13,0
> 50 år 8,0-13,0
​kPa
​kB-BE(st) (Base Excess)​± 3​mmol/L
​kB-St.bikarbonat​22-27​mmol/L
​kB-sO2(Saturation)​> 95​%
​kB-MetHb (Oxiderat Hb)​< 1,5​%
​kB-COHb (Kolmonoxid-Hb)​< 2
Rökare 4,0-9,0
​%
​kB-Hb (Hemoglobin)​Se anvisning för Hemoglobin​g/L
​kB-Calciumjon, fri​1,02-1,31​mmol/L
​kB-Natrium​Se anvisnig för Natrium, P-​mmol/L
​kB-Kalium​​Se anvisnig för Kalium, P-​mmol/L
​kB-Klorid​​Se anvisnig för Klorid, P-​mmol/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Följande analyser är ackrediterade: pH, pCO2, pO2 och Calciumjon, fri.
Kommentar:

Kort tid mellan provtagning och analys ger ett säkrare analysresultat.

Ifall tiden mellan provtagning och analys överstiger 10 minuter kan pO2 bli falskt förhöjt.

Otillräcklig blandning av provet medför risk för koagelbildning i provet och därmed felaktiga analysresultat.
Luft i sprutan ger ett gasutbyte vilket påverkar ett flertal komponenter.
pH – falskt högt. pCO2 – falskt lågt. pO2 – falskt högt. sO2 – falskt högt. Ca2+ - falskt lågt. HCO3 – falskt lågt.

Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, d.v.s. pH normering utförs ej.

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk)​