Etylenglykol, S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: S-Etylenglykol
Indikationer / kompletterande analyser:

​Förvirring och medvetanderubbningar kan tyda på alkoholförgiftning. Vid oförklarlig acidos bör metanol- eller etylenglykolförgiftning övervägas.

Etylenglykol används främst som kylarvätska och fungerar då som frost- och rostskydd.

Metod:

Enzymatisk reaktion, fotometri

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:

Enhet: mmol/L
< 1

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja