Dabigatran, akut, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Antitrombotiska läkemedel, Dabigatran, Akut, P-
 • NOAK (Nya orala antikoagulantia) Dabigatran, Akut, P-
 • DOAK (Direkta orala antikoagulantia) Dabigatran, Akut, P-
 • Pradaxa
Läkemedelsnamn:
 • Pradaxa
Rapportnamn: P-Dabigatran, akut
Indikationer / kompletterande analyser:
Pradaxa® (Dabigatran etexilate) är en peroral trombinhämmare, ett så kallat NOAK preparat. Rutinmässig koagulationsmonitorering anses inte nödvändig men det finns dock vissa situationer när mätning av den antikoagulerande effekten kan krävas. 
Akut analys av dabigatran (indirekt koncentrationsbestämning baserad på inaktivering av trombin) kan behövas i situationer med blödning, akut trombos, inför akut kirurgi/annat invasivt ingrepp eller vid intoxikation.  
Det finns inga tydliga rekommendationer om behandlings nivåer och förväntade exponeringsnivåer är till stor del baserat på kliniska studier på friska. Därför ska tolkning av uppskattad Dabigatran-koncentration göras försiktigt. 
Obs! Metoden är osäker för värden <30 µg/L (<30ng/mL). Om värden <30 µg/L vill säkerställas, rekommenderas mätning av plasmakoncentration som beställs som P-Dabigatran. Utförs av Klinisk farmakologi. Länk till provtagningsanvisning för P-Dabigatran.
För mätning av direkt plasmakoncentration beställs P-Dabigatran. Utförs av Klinisk farmakologi. Länk till provtagningsanvisning för P-Dabigatran.​


Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän  
Provtagning:

Citratrör 3,2% 5 mL/2,7 mL (5 mL rör som drar 2,7 mL), blå propp
Citratrör 3,2% 5 mL/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL), blå propp (vid behov av rör som drar mindre mängd blod).

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl.

Vid icke akuta situationer rekommenderas vanligtvis provtagning före dos, för analys vid dalvärde.


Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter:

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Transporteras till lab inom 30 minuter
 • Rumstemperatur, max 1 timme
Centrifugering:
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
 • Plasman avskiljs och överförs till ett plaströr, exempelvis Ellermanrör.​
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
 • Denna plasma kan användas även för andra koagulationsanalyser.
Centrifugerat och avhällt prov
 • Rumstemperatur, max 48 timmar
 • Fryses i -20 ºC vid förvaring längre än 48 timmar
Transport av fryst prov:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna,
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna
Referensintervall:

Enhet: µg/L
Som beskrivet ovan, så är förväntade behandlingsnivåer framförallt baserat på resultat från kliniska studier på friska. För mer detaljer se Läkemedelsverkets dokument: Länk, Läkemedelsverket – Koncentrationsbestämning av NOAK: när, hur och varför?​

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen dygnet runt.
Svar vanligen inom 90 minuter från ankomst till lab.
Ackreditering:
Ja
Kommentar: