Dabigatran, P-

Klinisk farmakologi

Alternativa sökord:
 • NOAK (Non-vitamin K orala antikoagulantia)
 • DOAK (Direkta orala antikoagulantia)
 • Antitrombotiska läkemedel
Läkemedelsnamn:
 • Pradaxa
Indikationer / kompletterande analyser:
Plasmakoncentrationsbestämning av dabigatran kan behövas i situationer som vid icke-akut kirurgi eller för kontroll av behandlingens intensitet till exempel hos äldre, vid nedsatt njurfunktion, samtidig behandling med andra läkemedel som kan höja eller sänka koncentrationen av NOAK i blodet eller vid misstanke om dålig följsamhet. Uppmätt plasmakoncentration ger vägledande kvalitativ information om hur olika elimineringskapacitet och läkemedelsinteraktioner slår i det enskilda fallet.

Plasmakoncentrationsbestämning ger ett säkrare mått vid låga koncentrationer jämfört med den indirekta metoden (Dabigatran, akut, P-) vilket kan vara betydelsefullt till exempel vid ställningstagande till kirurgisk intervention eller vid bedömning av följsamhet.
 

Koncentrationer ner till 2 ng/mL (2 µg/L) kan säkert kvantifieras. Uppmätt plasmakoncentration bedöms medicinskt och svaras ut med kommenter.

Vid behov av akut analys beställs Dabigatran, akut, P-  som utförs av Klinisk kemi.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare: Dabigatran koncentration -P

Pappersremiss: Remiss Läkemedel, Klinisk farmakologi (beställs via Webbutiken​).

Ange på beställning/remiss:​​​​​

 • provtagningsdatum och klockslag​​​
 • datum och klockslag för senast intagen dos
 • aktuell dos
 • datum för senaste dosjustering och föregående dos
 • orsak till provtagning (ange en eller flera indikationer för provtagning)
 • övriga läkemedel (interagerande läkemedel se rubriken Felkällor)
 • vikt, P-kreatinin


Provtagning:
Citratrör, blå propp, 5/2,7  mL (5 mL rör som drar 2,7 mL) alternativt citratrör, blå propp,  5/1,8 mL (5 mL rör som drar 1,8 mL)

OBS! Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör samt vändas 5-10 gånger omedelbart efter provtagning. 

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:

Centrifugera provet, avskilj plasma.

Hållbarhet vid förvaring och transport av plasma:

 • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.
 • Förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma hållas fryst.

Transport/inlämning av prov som skall analyseras på Klinisk farmakologi under helg:

 • Karolinska, Solna: Prov måste vara på plats på Klinisk kemi/LNP senast 09:45 för direkttransport kl 10:00 till Klinisk farmakologi, Huddinge.
 • Karolinska, Huddinge: Prov lämnas på Klinisk kemi senast kl 11:00. 
Referensintervall:

​Se medicinsk bedömning på remissvar.

Enhet: ng/mL (µg/L)
Felkällor: På grund av läkemedelsinteraktioner är det viktigt att ange om patienten står på amiodaron, dronedaron, verapamil, diltiazem, atorvastatin, simvastatin, spironolakton, protonpumpshämmare, annat.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen med svar samma dag (innan kl 17) på prov som ankommer Klinisk farmakologi, Huddinge, senast kl 13:00 vardag, kl 11:00 helg. 
Ackreditering:
Ja
Kommentar: