Cystatin C-eGFR, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Glomerulär filtration
  • Cystatin C
  • GFR, Cystatin C
  • eGFR(CysC)relativ
Rapportnamn: Beställs som P-Cystatin C, besvaras som P-Cystatin C respektive eGFR(CysC)relativ
Indikationer / kompletterande analyser:

Cystatin C är ett protein (13,4 kDa) som syntetiseras av kroppens kärnförande celler och elimineras genom filtration i njurarnas glomeruli. Används som markör för skattning (estimering) av glomerulär filtrationshastighet (GFR). P-Cystatin C påverkas inte av muskelmassans storlek och är oberoende av kön. Analysen besvaras i mg/L samt som kroppsytenormerat (relativt) eGFR uttryckt i mL/min/1,73 m2, används för att värdera njurfunktionen genom att jämföra med ett referensintervall.

Glukokortikoidbehandling kan orsaka förhöjning av P-Cystatin C och därmed falskt för lågt beräknat eGFR. Obehandlad hypo- respektive hypertyreos, kan minska respektive öka P-Cystatin C koncentrationen och ger då falskt högre respektive lägre eGFR. Gravida har något högre P-Cystatin C.

P-Cystatin C kan inte användas för skattning av GFR vid snabba akuta förändringar av njurfunktionen eller för svårt sjuka patienter som inte är i steady state, t.ex. vid intensivvårdspatienter.

Pt-Iohexolclearance bör utföras då noggrannare bestämning av GFR krävs.

Tilläggsinformation

Beräkningsformel ”CAPA” [1] införd 2015-04-22, är baserad på standardiserade P-Cystatin C mätningar jämförda mot referensmetod (iohexol- eller inulinclearance). Beräkning av eGFR görs från 1 år och besvaras upp till 90 mL/min/1,73 m2. Värden under 20 är osäkra.

Ett estimerat GFR är en grov skattning av GFR och förväntas ligga inom +/- 30 % från GFR uppmätt med referensmetod i de flesta (cirka 80 %) av fallen. Man måste även göra en individuell bedömning avseende de felkällor som kan påverka P-Kreatinin och P-Cystatin C.

Medelvärdet av P-Cystatin C eGFR med CAPA och eGFR beräknat från P-Kreatinin med LM rev formeln har visat sig ge något bättre överensstämmelse med referensmetod än metoderna var för sig. Differensen mellan eGFR resultaten från P-Cystatin C respektive P-Kreatinin skall dock inte skilja mer än ca 30-40 %. [2]

Referens:
[1] Grubb et al. Generation of a new Cystatin C based estimation equation for glomerular filtration rate by use of 7 assays standardized to the international calibrator. Clin Chem 2014 Jul;60(7):974-86
2] Björk et al. Accuracy of GFR estimating equations combining standardized cystatin C and creatinine assays: a cross-sectional study in Sweden. Clin Chem Lab Med. 2015 Feb 1;53(3):403-14.

För mer information om GFR, se www.egfr.se.
Metod:
Immunkemi, turbidimetri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
eGFR, relativ 
Enhet: mL/min/1,73 m2
​ 2-17 år ​> 90
​18-50 år ​> 80
​≥ 51 år ​> 60

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda, men GFR < 60 mL/min/1,73 m2 kroppsyta talar för njursjukdom.

Cystatin C 
Enhet: mg/L
​7 d - 5 mån ​0,80-1,60
​6 - 12 mån ​0,77-1,10
​1 - 17 år ​0,60-1,10
18-49 år 0,63-1,03
​≥50 år ​0,67-1,21


Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Ja