Alzheimermarkörer, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Csv-Alzheimermarkörer
Indikationer / kompletterande analyser:

Följande analyser ingår i gruppen Csv-Alzheimermarkörer

  • Csv-beta-Amyloid, Csv-Fosfo-tau
  • Csv-Tau-protein och kvoten Csv-bamylo 42/40

Vid minnesutredningar.

Tilläggsinformation

Tau-protein

Är ett normalt förekommande protein i hjärnan som har en stabiliserande funktion gentemot mikrotubuli i nervcellernas axoner. Ökad nivå av Csv-Tau-protein ses vid alla sjukdomar med ett tillräckligt stort axonalt sönderfall eller vid aktiv axonal degeneration. De högsta nivåerna finner man hos akuta större strokefall och vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Hos patienter med Alzheimers sjukdom ligger medelnivån cirka tre gånger högre än nivån hos friska individer i samma ålder, men en betydande individuell variation kan förekomma. Ökade nivåer av Csv-Tau-protein kan även förekomma hos patienter med fronto-temporal demens och vid Lewy body demens. Det är oklart om tau-protein i spinalvätska ökar vid en ren vaskulär demens.

Fosforylerat tau

Har sämre förmåga än tau-protein att bindas till mikrotubuli, vilket ger en minskad axonal stabilitet. I likhet med tau-protein ökar nivån av Csv-Fosfo-tau i samband med Alzheimers sjukdom, men specificiteten är något högre än för tau-protein. Således har man i många studier funnit normala nivåer av Csv-Fosfo-tau vid fronto-temporal demens, Lewy body demens, vaskulär demens och stroke.

Beta-Amyloid

Är huvudkomponenten i senila plack, framför allt peptiden Aβ42, medan den vanligaste peptiden är Aβ40. Beta-amyloidpeptiderna härstammar från ett större protein: amyloidprekursorprotein (APP). Under metabolismen av APP klyvs beta-amyloid-peptiderna av och utsöndras till viss del i spinalvätskan. Vid Alzheimers sjukdom är utsöndringen av A β42 minskad till cirka hälften av nivån hos ett åldersmatchat material. Låga nivåer av Csv-beta-Amyloid 42 kan emellertid även ses vid Lewy body demens, och fronto-temporal demens. Nyare forskningsrön visar att kvoten Aβ42/40 ger en bättre diagnostisk säkerhet när det gäller att fastställa förekomsten av Alzheimers sjukdom.

Ovanstående uppgifter är hämtade från: K. Blennow, N Andreasen. Likvoranalyser vid Alzheimers sjukdom. Novartis.

Metod:
Immunkemi, kemiluminiscens 
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

OBS! Använd endast rör av polypropylen vid all provtagning och provhantering. Felaktig rörtyp kan riskera att ge falskt för låga värden.

Använd Sterilt provrör, PP (polypropylen) (till exempel Medicarrier art nr 67741).

Önskad provvolym 2 mL fördelat på två rör.

Länk till webbsida med bilder på provtagningsmateriel.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 4 timmar.

Centrifugering

  • Centrifugera provet i 10 minuter vid 2000 g inom 4 timmar efter provtagning.
  • Pipettera/häll av den klara vätskan till sterila kryorör av polypropylen (2 mL, till exempel Sarstedt artnr. 30050 i Medicarrierkatalogen).
  • Minst 500 µL CSV/rör.

OBS! Använd endast rör av polypropylen för avhällning. Felaktig rörtyp kan riskera att ge falskt låga värden.

Förvaring och transport av centrifugerat och avhällt prov

  • Rumstemperatur, 48 timmar.
  • Frysta prover, -20°C, hållbara i två månader.
  • Transporteras fryst på kolsyreis (infrysningstid och datum anges på remissen).
Referensintervall:
​Enhet: ng/L ​  
Csv-beta-Amyloid 42 >599
Csv-tau <404
​​Csv-fosfo-tau <56,5
Csv-beta-amyloid 42/beta-amyloid 40 >0,068

 

Svarsrutiner:
Analys utförs två till tre gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​Gruppernas ingående analyser kan ej beställas enskilt.