Albuminkvot, Csv/S-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Csv/S-Albuminkvot
Indikationer / kompletterande analyser:
Blod-hjärnbarriärskada. Likvoravflödeshinder.

Albuminkvoten Csv-Alb/S-Alb är ett bättre mått på blod-hjärnbarrirärskada än Csv-Albumin, eftersom albumin inte bildas i CNS utan diffunderar in i likvor via blod-hjärnbarriären.
Metod:
Immunkemi, nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Både spinalprov och blodprov beställs på samma beställningsnummer/remiss.

Ingår även i Csv-Proteinfraktioner.
Provtagning:
Cerebrospinalvätska:
Centrifugrör koniskt PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Minst 1 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.
Se bild på röret.

Blodprov:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp (etikett erhålls automatiskt i TakeCare)
Tas samtidigt som likvorprovet.

Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
Referensintervall:
Csv/S-Albuminkvot beräknas som:
Csv-Alb (mg/L)
---------------- x 10-3
S-Alb (g/L)

​​Csv/S-Albuminkvot:
15-29 år
< 6,0 x 10-3
30-49 år
< 7,0 x 10-3
≥ 50 år
< 9,0 x 10-3


Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Ja