Neurofilament light protein - NFL -i serum (forskningsanalys)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • NFL
  • Serum
Rapportnamn: S-Neurofilament light protein (NFL)
Indikationer / kompletterande analyser:

OBS! Serum NFL är en forskningsanalys (dvs ej godkänd för klinisk diagnostik) avsedd för specialister inom neurologi och ska endast ses som en komplement till huvudanalysen IVD/CE-märkt analys Csv-NFL.

Indikation: NFL i serum är ett alternativ till NFL i likvor när lumbalpunktion bör undvikas eller som en grov uppskattning på trenden för Csv-NFL efter att både serum och likvor NFL tagits, vid samma tillfälle, initialt.

Bakgrund: NFL i likvor är en väletablerad markör som kvantitativt speglar graden av nervskada intratekalt och som används för bedömning och monitorering av neuronal nedbrytning vid neurodegenerativa sjukdomar såsom MS, ALS, demenssjukdomar samt vid andra orsaker till CNS-parenchymskador. Csv-NFL når maximum 7-10 dagar efter skada och normaliseras under 6 månader om ingen ytterligare skada sker. Vid MS har man också sett en stark korrelation mellan nivån av NFL och inflammatoriska celler tillika inflammatoriska markörer i likvor.

NFL läcker från CNS ut i blodbanan med viss fördröjning. I takt med att allt känsligare metoder har utvecklats har även NFL i serum visat sig spegla nervskada på ett likartad sätt som NFL i likvor. Koncentrationen NFL serum är lägre än i likvor men de förhåller sig tämligen linjärt till varandra. Generellt är korrelation mellan NFL i serum och NFL i likvor måttlig.

Metod:

Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)

Remiss:

Klinisk immunologi/transfusionmedicin
Klinisk immunologi, Solna

Provtagning:

5 mL i gelrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur för centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000g vid rumstemperatur.

Förvaring / transport:

Förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn. Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn. Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8 grader.

Referensintervall:

<19 ng/L

Referensintervallet baseras på 95:epercentil hos 120 st friska vuxna individer i olika åldrar och kön i undersökning av eget serummaterial.

Mätområde: 4-100 ng/L

Svarsrutiner:

Analysen utförs normalt varannan vecka. Svar ges vanligtvis inom 10 dagar.

Ackreditering:

Nej.

Kommentar:

För ytterligare information kontakta laboratoriet, telefon 08-123 759 30.