Infliximab och Antikroppar mot infliximab (ATI)

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationsbestämning av infliximab i serum samt bestämning av antikroppar mot infliximab vid låga koncentrationer av infliximab. För att monitorera koncentrationen under behandling samt upptäcka accelererad eliminering av Infliximab som orsak till terapisvikt.

Tilläggsinformation

Det biologiska läkemedlet Infliximab (Remicade) är en humaniserad antikropp som är riktad mot det proinflammatoriska cytokinet TNF-alfa. Infliximab används framförallt vid behandling av autoimmuna sjukdomar såsom reumatoid artrit och inflammatorisk tarmsjukdom. Läkemedlet ges som infusion, vanligen med 8 veckors mellanrum.

Biologiska läkemedel är ofta immunogena och ger upphov till att immunförsvaret hos den behandlade individen bildar antikroppar riktade mot läkemedlet. Antikropparna kan genom sin bindning till läkemedlet interferera med läkemedlets funktion och göra det verkningslöst. Antikropparna riktade mot läkemedlet kan också bilda immunkomplex tillsammans med läkemedlet vilket gör att läkemedlet snabbare elimineras ur kroppen.

Koncentrationen av Infliximab är korrelerad till läkemedlets biologiska effekt. Vid uttalad antikroppsbildning mot Infliximab så kan koncentrationen redan snabbt efter administration bli omätbar, med förlorad biologisk effekt som följd.  Vid omätbara koncentrationer av läkemedlet i blodet, kan analys av antikroppar mot Infliximab (ATI) klarlägga om detta beror på antikroppsmedierad elimination av läkemedlet eller har annan orsak. Analys av ATI kan således vara vägledande vid val mellan doshöjning eller preparatbyte som åtgärd vid terapisvikt på Infliximab. 
 
Metod:
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Remiss:
Klinisk immunologi/transfusionsmedicin
Immunologi
Provtagning:

5 mL i ge​lrör, gul propp. Minsta mängd 1 mL serum eller 2 mL helblod.

Barn: Kapillärprovtagning, minsta mängd 300 µL serum.

Var vänlig ange datum för senaste behandling med läkemedlet på remissen.

Serumröret ska stå 30 min i rumstemperatur före centrifugering och därefter centrifugeras i 10 min i 2000 g vid rumstemperatur.​

Analys av s-Infliximab kompletteras med ATI vid omätbar serumkoncentration av läkemedlet.

Vid beställning av ATI analyseras alltid s-Infliximab, eftersom ATI ej kan analyseras vid detekterbara serumnivåer av Infliximab.

Förvaring / transport:
Prov ska centrifugeras och förvaras kylt i väntan på transport i max 7 dygn.

Prov ska centrifugeras, avhällas och förvaras fryst vid förvaring/transport längre än 7 dygn.

Transporten kan ske i rumstemperatur eller 2-8​ grader.

Alternativt, ej centrifugerade prover bör nå laboratoriet inom 4 timmar.​
Referensintervall:

S-Infliximab: Mätområde 0,5-50 µg/mL.
Referensintervall: >1,0 µg/ml

För patienter med inflammatorisk tarmsjukdom som står på underhållsbehandling med infliximab har en serumkoncentration på 3-7 µg/ml (dalvärden) rekommenderats. Det terapeutiska intervallet vid andra sjukdomstillstånd kan skilja sig från detta.
Ref: Vande Casteele N et al. Gastroenterology. 2015 Feb 24.

ATI: Tolkning: Negativt (ATI ej påvisade), eller positivt (ATI påvisade).

Svarsrutiner:
Analysen utförs vardagar. Svar ges vanligtvis inom 4-5 dagar.
Ackreditering:
Ja (antikroppar mot infliximab är dock ej ackrediterad).
Kommentar:
Analysen för koncentrationsbestämning skiljer inte på olika TNF-bindande antikroppar. Om patienten behandlats med ett annat anti-TNF preparat inom det senaste halvåret kan det påverka resultatet.

För ytterligare information kontakta laboratoriet,
telefon 08-123 759 30