Kiralt metadon P-/S-

Klinisk farmakologi

Läkemedelsnamn:
  • Metadon (kiralt)
Akutföreskrifter:

Analysen ingår inte i Akutsortimentet. Vid särskilda behov måste laboratoriet kontaktas för diskussion på telefon 08-517 719 99.

Indikationer / kompletterande analyser:

Terapikontroll under pågående metadonbehandling.
Vid misstanke om undersubstitution trots adekvata totalkoncentrationer av metadon, se Metadon P-/S-.

Metod:
Kromatografisk metod med masspektrometrisk detektion (LC-MS/MS).
Remiss:

Elektronisk remiss: TakeCare

Pappers remiss: Läkemedel, Klinisk farmakologi


Ange på remiss:

  • provtagningsdatum och klockslag
  • datum och klockslag för senast intagen dos
  • datum för senaste dosjustering och föregående dos
  • övriga läkemedel
  • vikt, P-kreatinin och frågeställning
Provtagning:
Na-heparinrör, mörkblå propp, eller rör med koagulationsaktivator, röd propp. 
Volym 1 mL venblod.

Provtagning före dos.
Förvaring / transport:
Centrifugera provet och avskilj plasma/serum. 

Hållbarhet vid förvaring och transport:
  • Transport med ankomst till Klinisk farmakologi inom 7 dygn från provtagning kan ske i rums- eller kyltemperatur.

  • Vid förvaring och transport med ankomst >7 dygn från provtagning skall plasma/serum hållas fryst.

Referensintervall:
Se medicinsk bedömning på remissvar.
Svarsrutiner:
Analys utförs en gång per månad.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Svaret ges som koncentrationer av R- och S- metadon. R-formen är den farmakologiskt aktiva enantiomeren.