Helgenomsekvensering, CMMS

CMMS

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Genetisk diagnostik riktad mot patienter med hög misstanke om medfödd metabol sjukdom, mitokondriell sjukdom, leversjukdom med tidig debut, rörelsesjukdom hos barn, monogen diabetes, endokrin sjukdom eller terapiresistent epilepsi med debut före 1 års ålder. 

Vid stark misstanke om en specifik sjukdom rekommenderas analys av enskilda gener.

Helgenomsekvensering identifierar enstaka basutbyten i exoner och exon/introngränser samt små insertioner/deletioner. Analysen detekterar inte strukturella rearrangemang eller större deletioner/duplikationer.

Inom ramen för den klinisk genomsekvenseringen analyseras gener som är kända orsaker till medfödda metabola sjukdomar inklusive nukleära mitokondriegener, epileptisk encefalopati av oklar genes, eller andra monogena sjukdomar med liknande klinisk presentation. Aktuella listor över gener i de olika panelerna finns här.

Panellista:
IEM - medfödda metabola sjukdomar, inkl. mitokondriesjukdomar

CH - kongenital hypotyreos
DIAB - monogen diabetes
ENDO - medfödda endokrina sjukdomar
EP - epileptisk encefalopati
MITO - mitokondriesjukdomar
MOVE - rörelsesjukdomar hos barn
PEDHEP - pediatrisk hepatologi

För mer information se informationssidan om klinisk helgenomsekvensering

Metod:
Next-generation sequencing (NGS).
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare: välj "Helgenomsekvensering CMMS - B".

Pappersremiss: Remiss för utskrift hittas under CMMS remissinformation, välj "Metabolutredning".
 

För att rätt kunna bedöma remissen ange:

  • Önskemål/frågeställning/diagnos
  • Kortfattat kliniska data 
  • Medicinering
  • Ange tydligt "Helgenomsekvensering"
  • Ange vilken genpanel som önskas, ex. IEM, EP.
  • För diabetespanel, bifoga remissbilaga

 

För remissuppgifter se anvisningen Helblod i EDTA-rör för genetisk diagnostik på CMMS: remissuppgifter, förvaring och transport

Provtagning:

Blod från indexpatienten samt båda föräldrarna skall skickas.
Varje individ måste ha en egen remiss. Ange släktskapet till indexpatienten på remissen.

Helblod: 3 - 5 mL. EDTA-rör (lila propp).
För små barn minst 1 mL helblod. 

Alternativt framrenad DNA: minst 3 µg och lägsta koncentration 50 ng/µl i 1,5-ml-Eppendorfrör.

Tilläggsinformation

Se "Id-kontroll och märkning" och "Blodprovtagning" (i högermenyn) för generell information kring provtagningen.
Förvaring / transport:

Förvaring:

  • EDTA-helblod: Förvaras och skickas som helblod. Får ej centrifugeras eller frysas. Förvara blodet kylt i väntan på transport.
  • Framrenat DNA: Förvaras kylt i väntan på transport.

Transport: skicka i rumstemperatur. Kan även skickas med post (helst som 1:a-klassbrev). Se "Packning och transport" (i högermenyn) för packningsinstruktioner.
 
Skicka proverna till följande adress:

DNA-sektionen, CMMS 
Provinlämningen L2:00
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
Anna Steckséns gata 49
171 64 Solna

Svarsrutiner:
Besvaras av laboratorieläkare. 

Blod från patienten samt båda föräldrarna behövs för att kunna slutföra utvärderingen av positiva fynd. Utvärdering av generna för epileptisk encefalopati kommer inte att påbörjas förrän föräldraprover inkommit.  
Ackreditering:
Kommentar:
Preanalytiska fel kan omöjliggöra analys (bedöms av läkare på CMMS). CMMS kontaktar remitterande klinik och begär nytt prov.