Operation Karolinska Universitetssjukhuset

Huddinge

• Ortopedoperation består av två sektioner.
- Traumasektionen opererar huvudsakligen patienter med primära och sekundära frakturer samt andra skador på rörelseapparaten. En stor patientgrupp är äldre med bland annat höftfrakturer och andra åldersrelaterade besvär som behöver kirurgisk behandling. Sektionen ansvarar för den akuta kirurgin.
- Artros-sektionen opererar patienter i behov av främst led- och proteskirurgi på axlar, knä och höft. Till sektionen hör också avancerad fotkirurgi för patienter med diabetes och reumatiska sjukdomar.

• Akutoperation - tar hand om akuta patienter från sjukhusets alla delar, under jourtid även barn. Det är ett intensivt och givande arbete att möta allas behov och operera patienterna inom deras prioriteringstid. Under 2020 utförde vi 3219 stycken akuta operationer, lade 779 "stick-CVK":er och 444 Picclines.

• Gynekologi och Obstetrik - bedriver benign gynekologisk operationssjukvård. Uppdraget är högspecialiserat inom patientgrupperna endometrios, bäckenbottendysfunktion, reproduktiv hälsa. På jourtid utförs en stor del akuta operationer så som förlossningsskador och akuta laparoskopier. Vi genomför även kejsarsnitt under dygnets alla timmar.

• Transplant - ansvarar för alla transplantationer rörande bukorganen inom Region Stockholm och Region Gotland, för både vuxna och barn. De organ som transplanteras är lever, njure och pankreas. Vi utför varje vecka så kallade "living donar"-ingrepp, vilket innebär donation av en njure från en levande donator. Ungefär 60 % av våra levertransplantationer utförs under jourtid av vårt leverberedskaps-team som innefattar operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor och anestesiläkare.

• Öron, näsa och hals (ÖNH) - opererar patienter med sjukdomar i öron, näsa, hals, mun, bihålor, luft och matstrupe. Vi utför även facialisingrepp för förbättring efter facialispares samt käkkirurgi. Våra specialinriktningar är cochleaimplantat och stentkirurgi i luftvägen. Vi opererar främst vuxna patienter.

• Urologi – opererar både cancer och benigna tillstånd i både urinvägar och njurar. Enheten besitter ett nationellt uppdrag för kirurgi vid spridd testikelcancer. Ett stort patientflöde inom njurstensverksamheten, där vi utför operationer av stenar i både njure och urinledare.

• Övre buk – innefattar stora områden inom endoskopi, matstrupe, magsäck, lever och pankreas. Vi utför endoskopi både elektiv och akut så som vid ercp, ESD och blödningar. Matstrupe/magsäck är den största enheten i Sverige för behandling av cancer. De har även valts ut som ett av två nationella centra för komplicerade fall. Över 90 % av operationerna utförs med minimalinvasiv teknik. Årligen utför vi cirka 500 lever- och pankreaskirurgiska ingrepp - från lokalt avancerad pankreascancer till perihilärt kolangiokarcinom, leverresektioner samt levertumörer.

• Öppenvårdsoperation - opererar årligen drygt 3000 patienter inom ortopedi, urologi, gynekologi och öron-näsa-hals. Vi bedriver även endoskopiska undersökningar samt accesskirurgi. Verksamheten kännetecknas av snabba flöden, korta vårdtider och ett mycket nära samarbete mellan de olika professionerna.

Solna

• Trauma, obstetrik och akutoperation - bedriver anestesi- och operationsverksamhet i samband med trauma, akutkirurgi, obstetrik, kärlkirurgi och interventionell verksamhet. Vi är mottagande enhet för traumapatienter i Stockholmsområdet och verksamheten bedrivs dygnet runt, alla dagar om året.

• Ortopedoperation - en ortopedisk operationsavdelning som inte liknar någon annan! Här bedrivs i huvudsakligen stor, omfattande ortopedi där många av dom akuta operationerna är multitrauma-patienter, vilket innebär att de har både hög- och lågenergifrakturer i extremiteter, kotpelare, bäcken och höft. Övriga patienter som opereras på ortopedoperation kommer från patientflödena muskeloskeletala tumörer, ryggsjukdomar samt artroplastik och extremitetsdeformiteter.

• Bukoperation – arbetar högspecialiserat med både avancerad robotkirurgi och utmanande öppna bukoperationer. Här får du möjlighet att utvecklas i din profession genom att arbeta med ny spännande teknologi och unika operationsmetoder.

• Head and neck operation (tidigare ÖNH-operation) – inom Head and Neck operation arbetar vi med högspecialiserad elektiv kirurgi inom områdena kranio/ortognat, plastik, endokrin och öron-näsa-hals. Vi utför avancerad tumörkirurgi, lambåoperationer i samarbete mellan olika specialiteter - plastikkirurger, ÖNH-kirurger samt käkkirurger. Vi utför även avancerad skallbaskirurgi, samt mindre ingrepp som utförs i dagkirurgi. Vi har även nyligen börjat med robotkirurgi.

• Neurooperation - här behandlas patienter med intrakraniella tumörer, vaskulära missbildningar, förändringar i spinalkanalen samt likvorcirkulationsstörningar. En spännande del av vårt neurouppdrag är akut-/traumapatienter. Vi arbetar både med elektiva och akuta patienter och verksamheten bedrivs dygnet runt.

• Thoraxoperation - här utförs huvudsakligen hjärt- och lungoperationer såsom kranskärlsoperationer, klaffoperationer, lungcanceroperationer och andra ingrepp i thorax. På avdelningen bedrivs och utvecklas både elektiv och akut thoraxkirurgi. Specifikt för thorax är att våra patienter under operation är uppkopplade mot hjärtlung-maskin, vilket ställer extra stora krav på ett välfungerande teamarbete och att arbetet på operationssalen utförs effektivt.

• Operation GKS - är en dagoperationsavdelning med åtta operationssalar och vi bemannar även vår egen uppvakningsenhet samt vår egen sterilcentral. Vår operationsinriktning är till största delen rekonstruktiv plastikkirurgi med återskapande av form och funktion, Bröstcancerkirurgi, Strumaoperationer, mjukdelssarkom (Ortopedi), SCS (neurologiska smärttillstånd), Kraniokirurgi (rekonstruktioner och frakturkirurgi), bukkirurgi, laparoskopiskirurgi, mindre gynekologiskkirurgi samt mindre kärlkirurgi som Subkutana Venportar. Vi bedriver högspecialiserad kirurgi såsom bröstrekonstruktioner, tumörkirurgi, mikrokirurgi, könsbekräftande kirurgi samt kraniofaciell kirurgi.