Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

Socialstyrelsen beslutar vilka vårdområden som ska omfattas av denna högsta vårdnivå samt antalet tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkerställa hög kvalitet.

NHV-tillstånd på Karolinska

Viss avancerad barn- och ungdomskirurgi

ME Barnkirurgi inom Tema Barn på Karolinska ansvarar för NHV-tillstånd inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Läs mer om ME Barnkirurgis verksamhet.

Behandling av barn med cochleaimplantat

ME Öron näsa hals Hörsel Balans inom Tema ARM på Karolinska är ensamutförare för NHV-tillståndet att behandla barn med cochleaimplantat.
Länk till Mottagning Hörselimplantat Huddinge på 1177

Läs mer om ME Öron näsa hals Hörsel Balans verksamhet.

Fostermedicin

ME Graviditet och förlossning inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska och dess verksamhet Centrum för Fostermedicin innehar som enda sjukhus i Sverige de tre NHV-uppdragen inom fostermedicin. Läs mer om ME Graviditet och förlossning och dess verksamhet inom Centrum för Fostermedicin.

Förvärvade ryggmärgsskador

Ryggmärgsskadevården är idag mycket fragmenterad och patienter och sakkunniga har under decennier velat se en större koncentration av vården. Nu har en enig nämnd beslutat att fyra geografiskt spridda enheter ska få bygga upp och utveckla den primära rehabiliteringen för alla ryggmärgsskadade patienter. Det är region Västerbotten, region Stockholm, region Skåne och Västra Götalandsregionen som fått tillstånd att bedriva den här vården. Beslutet är baserat på bedömningen att den här fördelningen skapar bäst förutsättningar att utveckla vården för ryggmärgsskadade patienter i Sverige. Utgångspunkten för besluten är den samlade patientnyttan. Beslutet tar hänsyn både till befolkningsmängd i olika delar av landet och behovet av att primär rehabilitering vid ryggmärgsskada ska finnas inom ett geografiskt rimligt avstånd för patienter i hela landet.

Levertransplantation

ME Transplantation inom Tema ARM på Karolinska ansvarar för NHV-tillståndet Levertransplantation.

Läs mer om ME Transplantations verksamhet.

Moyamoya

Region Uppsala och Region Stockholm har tillstånd att bedriva högspecialiserad vård på området. Beredningsgruppen har bedömt att den geografiska spridningen av NHV-enheterna inte är av betydelse för patientnyttan samt att region Stockholm och region Uppsala har bäst förutsättningar att bedriva och utveckla vården för framtiden.Region Stockholm, region Skåne och Västra götalandsregionen har tilldelats ansvaret att utföra nätkirurgi vid prolaps. Region Stockholm får även, tillsammans med region Östergötland, tillstånd att utföra avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning. Både beredningsgruppen och nämnden bedömer att dessa regioner har bäst förutsättningar att bidra till utvecklingen av den här vården.

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

ME Gynekologi och reproduktionsmedicin inom Tema Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner på Karolinska har tilldelats NHV-uppdraget för Preimplantatorisk genetisk diagnostik. 
Länk till Mottagning Reproduktionsmedicin Huddinge på 1177
Läs mer om ME Gynekologi och reproduktionsmedicins verksamhet.

Prolaps och urininkontinens

Region Stockholm, region Skåne och Västra götalandsregionen har tilldelats ansvaret att utföra nätkirurgi vid prolaps. Region Stockholm får även, tillsammans med region Östergötland, tillstånd att utföra avancerad rekonstruktiv kirurgi efter förlossning. Både beredningsgruppen och nämnden bedömer att dessa regioner har bäst förutsättningar att bidra till utvecklingen av den här vården.

Trofoblastsjukdomar

ME Bäckencancer inom Tema Cancer på Karolinska har som ensamutförare tilldelats NHV-uppdraget för trofoblastsjukdomar. 
Länk till Mottagning Gynekologisk Cancer Solna på 1177
Läs mer om ME Bäckencancers verksamhet.

 

Mer information