Om Neonatalvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus

Neonatalvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus finns på tre sjukhus - i Danderyd, Huddinge och Solna. Här vårdas varje år 2600 sjuka nyfödda och för tidigt födda barn. Dessutom tas 200 utomläns-/utlandspatienter emot för högspecialiserad vård.

Läs våra årsredovisningar

Vårt uppdrag

Neonatalvården vid Astrid Lindgrens barnsjukhus utgör Nordens största regioncentrum för nyfödda barn och deras familjer. Vi ansvarar för den högspecialiserade vården av för tidigt födda barn, respiratorvård och kylbehandling. Vi utgör en nationell resurs inom neonatal barnkirurgi, njur- och leversjukdomar, hjärnskador och medfödda ämnesomsättningsfel.

Vård i ständig utveckling

En av patientområdets starkaste utvecklingsområden är familjecentrerad och utvecklingsstödjande vård. Föräldrarnas betydelse för sina barns hälsa och utveckling är väl dokumenterad och har förklarats av deras unika roll när det gäller att möta barnets psykosociala behov. När barnet föds för tidigt eller är sjukt efter förlossningen påverkas det normala samspelet mellan barn och föräldrar.

Vi arbetar enligt NIDCAP (Newborn Individualized Developmental Care and Assessment Program) med hjälp av situationsanpassad familjesamverkan och ser personalens roll som coacher som stöttar och undervisar föräldrarna i deras omvårdnad av sitt barn.

I den utvecklingsstödjande neonatalvården är åtgärder som stödjer föräldra-barn relationen centrala eftersom den relationen har stor betydelse för barnets utveckling på lång sikt. En familjecentrerad neonatalvård har sin grund i en samverkan mellan patienter, anhöriga, läkare, sjuksköterskor, barn- och undersköterskor i den dagliga vården.

Verksamhetsövergripande målsättningar

  • Minimal separation mellan barn och föräldrar genom att erbjuda rum till alla föräldrar.
  • Vårdteamets gemensamma kompetens skall täcka såväl neonatalvård som BB-vård.
  • Föräldrar som känner sig trygga med att sköta barnet, som ser barnets behov och som känner sig delaktiga i barnets vård och vårdplanering.
  • Föräldrar som upplever att de blir väl bemötta samt får tillräckligt stöd och information.

Nyföddhetsintensivvård

Vi har ett nära samarbete med kvinnosjukvården, ECMO centrum, barnintensivvården och rikscentrum för invasiv fosterterapi. Vår neonatala transportservice NeoPETS har dygnet runt beredskap för intensivvårdskrävande transporter inom och utom landet.

Enhet för Nyföddhetsintensivvård vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge

Vårdavdelningar för nyföddhetsvård

Utöver intensivvården utför vi en stor andel akut neonatalvård på alla våra avdelningar. Vi har formaliserade partnerskapsavtal med flera sjukhus och regioner.

Sal för neonatalvård vid Karolinska universitetssjukhuset i Solna

Hemsjukvård

Vår Neonatala hemsjukvård utgår från samtliga tre enheter. Neonatal hemsjukvård erbjuds till barn som är inskrivna på avdelningen och bedöms medicinskt stabila, men har ett fortsatt behov av sjukvård. Barnsjuksköterskor gör hembesök och det finns alltid en ansvarig läkare på avdelningen som är behjälplig i medicinska frågor.

Vanligt förekommande vårdåtgärder är sondsättning, viktkontroll, ljusbehandling, blodprovstagning samt syrgasbehandling. Hembesök erbjuds måndag-fredag 8:00–16:00. När hemsjukvården inte kan nås är barnens föräldrar välkomna att ringa till neonatalavdelningen för att få stöd och vägledning dygnet runt. Efter överenskommelse med personalen finns det möjlighet att komma in till avdelningen för bedömning av läkare.

Hemsjukvård från Karolinska universitetssjukhuset i Danderyd

Mottagningar för nyföddhetsvård

På mottagningen följs de barn upp som krävt intensivvård eller där det kan förväntas ett behov av särskilda stödåtgärder. De extremt för tidigt födda barnen (födda före 28 graviditetsveckan) följs enligt ett nationellt uppföljningsprogram med sjukgymnast, psykolog, dietist, läkare och sjuksköterska. Genom att följa barnen upp till skolålder så ökar kunskapen om långsiktig hälsa efter för tidig födsel.

Syftet med uppföljning till skolåldern är att se om barnet utvecklas och tillväxer normalt, och vid behov tidigt identifiera och diagnostisera avvikelser som kan behöva tidig behandling och stöd till barnet och dess familj. Data samlas in i ett nationellt kvalitetsregister för att följa utvecklingen och vetenskapligt utvärdera den neonatala vården och behandlingen.

På mottagningen följs också barn som inte har tillfredställande viktuppgång eller har ljusbehandlats för högt bilirubin (nyföddhetsgulsot). De barnen får i första hand träffa sjuksköterskan för kontroll och konsultation. Sjuksköterskan har också hand om att vaccinera för tidigt födda barn som vårdats på avdelningen (första vaccinationen i barnvaccinprogrammet).

Neonatalmottagning vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge