Dina rättigheter som patient

Det är viktigt du känner till dina rättigheter och möjligheter som patient. Du har bland annat rätt att få din åsikt antecknad i journalen och att begära ut en journalkopia. Du har också rätt att få begriplig information för att kunna vara delaktig i din vård och du har rätt att få vård inom rimlig tid.

Rätt till personlig integritet inom hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvården ska bygga på ditt självbestämmande och din integritet. Vård och behandling ska utformas i samråd med dig som är patient. Du har alltid rätt att säga nej till erbjuden vård och behandling, så länge det inte är fråga om tvångsvård.

All personal har tystnadsplikt. Vi får bara lämna ut uppgifter om dig om varken du eller någon närstående till dig lider men av ett utlämnande. Utgångspunkten är att utlämnande av dina uppgifter ska ske med ditt samtycke. I vissa situationer har vi dock enligt lagstiftning uppgiftsskyldighet gentemot andra myndigheter.

Rätt till vård inom viss tid

Vårdgarantin innebär att du inom 30 dagar efter att din remiss utfärdats har rätt att träffa en specialistläkare. Du har rätt att få behandling inom 90 dagar efter behandlingsbeslut, förutsatt att det inte finns medicinska skäl att vänta längre än så. Om du inte får vård inom dessa tidsgränser är vi skyldiga att se till att du får vård hos en annan vårdgivare utan extra kostnad för dig.

Rätt till information och möjlighet att välja behandling

Du har rätt att få individuellt anpassad information om ditt hälsotillstånd, tänkbara undersöknings- och behandlingsmetoder, möjligheten att fritt välja vårdgivare inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården och om vårdgarantin. Om din behandlande läkare anser att det finns två eller flera likvärdiga behandlingsalternativ ska du ges möjlighet att välja mellan dessa.

Rätt till öppenvård i hela landet

Öppenvård kallas all vård som utförs när du inte är inneliggande patient. Du kan välja öppenvård var som helst i Sverige, men det kan finnas undantag om det finns remissregler i din hemregion, läs mer på 1177.

Rätt att skriva en egenremiss gäller öppenvård. Du kan skicka en egenremiss digitalt eller via blankett till oss. Läs mer om Sök vård med egenremiss på Karolinska.

När du söker vård i en annan region är det dina medicinska behov som avgör när och om du får vård. Dina medicinska behov bedöms av läkare. Du får öppenvård på lika villkor som de som är folkbokförda i den region du söker vård hos. Det betyder till exempel att du betalar lika mycket i patientavgift som alla andra som söker öppenvård. Du får själv stå för kostnader för resor och uppehälle när du väljer vård i en annan region. Du omfattas inte av vårdgarantin i den region du väljer om du kommer från en annan region.

Om den planerade vård du behöver innebär att du blir inlagd på sjukhus, ska din läkare i din hemregion skriva en betalningsförbindelse till oss. Detta görs när vården inte kan erbjudas i hemregionen.

Rätt till ny medicinsk bedömning - second opinion

Du har rätt till en ny medicinsk bedömning - second opinion - om du har en livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada, inom eller utom den egna regionen. Du har rätt att få den behandling som den förnyade bedömningen leder till, om den stämmer med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kostnaden för behandlingen måste också vara rimlig med hänsyn till din sjukdom eller skada.

Rätt att få din åsikt antecknad i journalen

När en journalanteckning är införd i journalen får den av patientsäkerhetsskäl inte tas bort. Om du som patient inte håller med om vad som står i en viss journalanteckning har du rätt att få din åsikt antecknad i journalen. Du kan också vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) med en begäran om att journalanteckningen ska tas bort. Hälso- och sjukvårdspersonal får inte själva ta bort journalanteckningar.

Rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter

Vad gäller felaktiga eller missvisande journalanteckningar vänder du dig till den berörda vårdavdelningen. Andra uppgifter om dig än de som finns i en journal får ändras/tas bort av hälso- och sjukvårdspersonal utan beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Vänd dig till berörd vårdenhet och begär rättelse. Möjligheten till rättelse gäller inte uppgifter i diarieförda handlingar.

Rätt att begära att journalanteckning tas bort

Om du vill få din journal helt eller delvis förstörd ansöker du om detta hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Då krävs det att du har godtagbara skäl för och att det är uppenbart att journalen inte behövs för framtida vård. Om de avslår din ansökan kan du överklaga hos förvaltningsrätten. Om en journal helt eller delvis ska förstöras ska även eventuella utlämnande kopior förstöras.

 

Mer information om dina patienträttigheter