Barnrespiratoriskt Center

Vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus har ett samarbete mellan olika kompetenser funnits sedan lång tid. Nyligen har detta samarbete fått en betydligt fastare och mer organiserad struktur i och med bildande av ett Barnrespiratoriskt centrum (BaRC) där alla spetskompetenser inom respiratoriska sjukdomar hos barn är samlade. Detta ger en unik styrka inom ämnesområdet såväl kliniskt som vetenskapligt.

Vår patientgrupp karakteriseras av barn med svåra, ovanliga och ofta komplexa sjukdomstillstånd som kan påverka andningsvägar och andningsreglering.

  • Störningar i andningsregleringen
  • Lungsjukdom hos för tidigt födda barn
  • Anatomiska avvikelser
  • Neuromuskulära sjukdomar
  • Funktionella rubbningar i övre luftvägarna
  • Utvärdering av andningsstöd

För att ge dessa barn ett optimalt medicinskt (och psykosocialt) omhändertagande finns ett nära samarbete mellan ett flertal spetsfunktioner/kompetenser vilket innefattar såväl utrednings-och behandlingsresurser som träffas regelbundet. Till de mötena kan remittenten delta via videolänk.

Efter remissbedömning kommer fortsatt utredning att ske på Barnandningsenheten eller Respirationsmottagningen.

Barnandningsenheten

Barnrespirationsmottagningen

Kontakta gärna vår koordinator på Barnandningsenheten på telefonnummer 08-517 750 59

Kontakta gärna vår koordinator på Respirationsmottagningen på telefonnummer 08-517 741 54.

Remiss kan skickas via TakeCare eller med post:
Barnrespiratoriskt Center, C8:28
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 Stockholm

Webbredaktör: Yvonne Backlund

Granskare: Jon Konradsen , Sektionschef

Uppdaterad: