AT-utbildning

AT-tjänstgöringen ska fullgöras under en tid som motsvarar minst ett år och sex månader. På Karolinska Universitetssjukhuset utbildas totalt xx AT-läkare varje år. Den ortopediska verksamheten på Karolinska universitetssjukhuset är uppdelad mellan Karolinska i Solna och Huddinge där xx AT-läkare är verksamma på vardera enheten.

AT-tjänstgöring i ortopedi 

Karolinska Solnas inriktning är högspecialiserad vård, vilket inom ortopedi innebär fokus på den svårt skadade patienten, komplicerade frakturer, rygg, -tumör och deformitetsortopedi. På enhet Huddinge sjukhus handläggs patienter med blandade ortopediska åkommor och skador orsakade av lågenergi.   

Målsättning och kompetenskrav  

Socialstyrelsens fastställda mål för ortopedi finns beskrivna i ”Tjänstgöringsbok för AT-läkare. I enlighet med dessa bestämmelser skall AT läkaren efter fullgjord placering inom ortopedi och akutverksamhet självständigt kunna utföra ledpunktion, ha god kännedom och viss erfarenhet av sjukdomar i perifera ligament och muskelfästen. Därutöver ska AT-läkaren behärska primär handläggning av ryggsmärta och initialt omhändertagande av trauma mot rygg och extremiteter.  

Utöver Socialstyrelsens mål förväntas AT läkare på Karolinska även kunna handlägga de vanligaste frakturerna och mjukdelsskadorna i extremiteter både vad det gäller initialt omhändertagande och uppföljning. För att uppnå detta deltar AT-läkaren i arbetet på avdelning, mottagning och operationssal under handledning. Under AT-tjänstgöringen ingår även deltagande i flera heldagsutbildningar med föreläsningar, praktiska workshops och seminarier i mindre grupper. Utöver det erbjuds AT-läkaren lunchföreläsningar varje vecka, traumakurs och ultraljudskurs. 

Handledning under AT 

Varje AT-läkare har under sin placering inom ortopedi en utsedd specialistkompetent huvudhandledare som har genomgått handledarutbildning.  

Examination 

Totalt ska 4 medsittningsprov med förutbestämda kriterier genomföras under AT.  Inom blocket kirurgi, där ortopedi ingår, ska 1 medsittning genomföras. När samtliga medsittningar är avklarade kan AT-läkaren anmäla sig till ett kunskapsprov som anordnas av ett universitet som ha tillstånd att utfärda läkarexamen, Karolinska Institutet. Vid godkända bedömningar och kunskapsprov erhåller AT läkaren läkarlegitimation och får då arbeta självständigt. 

Kontaktpersoner 


Om du har frågor angående AT-utbildning kontaktar du oss lämpligen via mail. 

Mathias Mosfeldt

AT-ansvarig Karolinska Solna
mathias.mosfeldt@regionstockholm.se

 

 

Mathias Granqvist

AT-ansvarig Karolinska Huddinge
mathias.granqvist@regionstockholm.se