Strålbehandlingsfysik och Teknik

Medicinska enheten har verksamhet vid Strålbehandlingsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna och på Södersjukhuset och omfattar ett 40-tal medarbetare. En majoritet arbetar som sjukhusfysiker och ett mindre antal som ingenjörer.

Strålbehandlingen sker huvudsakligen med röntgenstrålning från acceleratorer (totalt 12 stycken). En mindre andel av behandlingarna sker med slutna strålkällor placerade inuti kroppen (Brachyterapi) eller med Strålkniven för att behandla intrakraniella målvolymer. I princip alla förekommande former av strålbehandling kan ges vid sjukhuset, varav cirka 1/3 sker på  Södersjukhuset. Vi deltar i verksamheten med protoner vid den nationella Skandionkliniken.

Medicinska enheten ansvar i strålbehandlingsprocessen är att tillse att utrustning och metoder, ur teknisk och fysikalisk synvinkel, är sådana att behandlingarna kan ske på ett säkert, optimerat och resurseffektivt sätt samt uppfyller myndighetskrav. Uppdraget innebär deltagande i kliniskt rutinarbete, utveckling/forskning och utbildning av personal såväl på sjukhuset som inom ramen för utbildningsprogram för sjukhusfysiker, sjuksköterskor och läkare. Ingenjörer sköter drift, underhåll och service på strålbehandlingsutrustningarna samt hanterar den IT-plattform som verksamheten baseras på.

Vår verksamhet sker i nära samarbete med Onkologiska och Neurokirurgiska klinikerna.