Nuklearmedicin - Remissinformation

Den nuklearmedicinska verksamheten genomför diagnostiska undersökningar med gammakamera, SPECT/CT och PET/CT.

Remiss

Remiss krävs för att få en nuklearmedicinsk undersökning. Elektroniska remisser skickas in via Take Care, vi återfinns som en sektion under röntgen i journalsystemet, eller skicka en pappersremiss och den ska skickas till respektive nuklearmedicinsk avdelning. Se kontaktuppgifter.

Prioritering och väntetid

Remisser som inkommer till Nuklearmedicin prioriteras efter angelägenhetsgrad av den specialistläkare som ansvarar för undersökningen.

Remittenten ansvarar för att remissen är ifylld med relevant medicinsk information samt indikation för undersökningen. Information om speciella omvårdnadsbehov och behov av tolk ska också finnas med. I samband med planering av undersökningen finns det ofta behov av dialog med remittenten och därför är det viktigt att det finns adekvata kontaktuppgifter så att vi lätt kan få kontakt. Väntetiden varierar beroende på undersökning.

Nuklearmedicinska undersökningar

Patienter som kallas från hemmet kommer i god tid få ett brev med en kort undersökningsbeskrivning med de eventuella förberedelser och restriktioner som gäller för aktuell undersökning. Inneliggande och akuta patienter kallas i regel per telefon. Det är mycket viktigt att den som fått tid för undersökning infinner sig på utsatt tid, då det tidsfönster som satts av olika undersökningstekniska skäl inte har stora marginaler.

Vid förhinder måste Nuklearmedicin meddelas så fort som möjligt, så att någon annan kan få tiden. De flesta av våra undersökningar är förenade med ganska omfattande förberedelser. Många undersökningspreparat är mycket dyra och har så kort användningstid att de snabbt blir oanvändbara. En utebliven undersökning kan därför kosta tusentals kronor i onödan.

För remittenter som skickat in remissen elektroniskt finns resultatet av undersökningen tillgängligt så fort remissvaret är signerat. För vårdgivare som skickat en pappersremiss kommer svaret med posten. Detta tar någon dag extra.

Vi utför följande nuklearmedicinska undersökningar.