KNEP för diabetesteam

En mångfacetterad utmaning har vi som vårdpersonal att hjälpa våra patienter till den bästa tänkbara diabetesvården.

bild text bredvid mod (002).jpg

Kunskaper om barnets och familjens individuella styrkor och eventuella svårigheter kommer hjälpa oss att anpassa bemötande, behandling och stöd. 

Anpassning av mottagningsbesöket

Vi kan underlätta för våra patienter och deras familjer såväl före, under som efter besöket hos oss. Följande förslag är utformade för anpassning till patienter med neuropsykiatriska svårigheter men kan vara användbara för många fler. 

Tydlig kallelse angående besökets innehåll.pdf

Hur man pratar om svårigheter som påverkar egenvården.pdf

Anpassning av den fysiska miljön på mottagningen.pdf

Mötet med patient och familj - konkreta tips.pdf

 

Att kartlägga egenvårdsproblem och hitta stöd

Svårigheter med egenvården kan ha många olika orsaker. Därför behövs en kartläggning göras av barnets och familjens individuella styrkor och eventuella svårigheter. Kartläggningen kommer att hjälpa oss att anpassa bemötande, behandling och stöd inom teamet. Ibland framgår svårigheter som kräver fördjupad bedömning och behandling eller ytterligare stöd. Då kan patienten behöva remitteras för detta parallellt med att hen fortsätter sin kontakt inom diabetesteamet.

Vid misstanke om neuropsykiatriska svårigheter kan dessa, beroende på föräldrarnas och barnets/ungdomens önskemål, utredas stegvis.

Nedan beskrivs några strategier som underlättar upptäckt av svårigheter, och att bemöta det som dyker upp. 

Verktyg för analys av egenvårdsproblem.pdf

Egenvårdsproblem. Förslag på åtgärder inom teamet.pdf

Egenvårdsproblem. Beslutsstöd vid remittering.pdf

Anamnes för bedömning av eventuella neuropsykiatriska svårigheter .pdf

Information om remissinstanser vid egenvårdsproblem.pdf

 

Anpassad kravnivå

Hur hjälper man en person som gör minimalt för sin diabetesvård? Att ta reda på varför är första steget. Kanske saknas förmågan? Målen måste vara möjliga att uppnå! Här finns förklaring till olika beteenden och konkreta förslag till hur dessa kan bemötas,

Ett litet steg åt rätt håll är bättre än inget steg alls.

Ansvarsfördelning.pdf

Ungdomstiden. Utveckling och utmaningar.pdf

Verktyg för anpassad kravnivå.pdf

Arbetsblad för anpassad kravnivå.pdf

 

Användning av frågeformulär via WEB

För att få övergripande bild av eventuella problem samt ge föräldrar och ev. barn tid att uttrycka sig utan din närvaro kan du använda dig av ett frågeformulär, t ex via Webben. Kom ihåg att ditt mål inte är att göra en fullskalig utredning utan endast undersöka om det finns fog för vidare utredning. Använd därför gärna ett brett formulär som undersöker flera aspekter av barnets/ungdomens fungerande, t.ex. SDQ eller 5–15. Resultaten ska inte tolkas som en sanning, utansom ett tecken på om det finns svårigheter eller ej.

  • Webbformulär kan nås via ett uthopp från TakeCare där vårdpersonal bokar formulär som patienten ska fylla i. Resultatet journalförs sedan som journaltext till TakeCare.
  • För behörighet kontakta TakeCare förvaltningen inom Region Stockholm. Behörighet till webbformulär har då alla inom enheten som har en behörighetsprofil i TakeCare (sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sekreterare osv).
  • För mer information, se "Inuti", sökord "Webbformulär". Där finns manual och lathundar.

Generell information vid användning av frågeformulär.pdf

Lathund för bokning med inträdeskod till patient och förälder.pdf

Lathund för hur man journalför i TC.pdf

Mer om SDQ och 5-15 formulär.pdf

Lästips

  • Fleischer AV, From K. Exekutiva funktioner hos barn och unga. Studentlitteratur; 2016.
  • Delamater AM, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Psychological care of children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric diabetes. 2018;19 (S27):237
  • Cameron FJ, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes in adolescence. Pediatric diabetes. 2018;19:250-261.
  • Phelan H, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes education in children and adolescents. Pediatric diabetes. 2018;19:75-83.-249.

 

Användbara länkar