KNEP för diabetesteam

En mångfacetterad utmaning har vi som vårdpersonal att hjälpa våra patienter till den bästa tänkbara diabetesvården. Bemötande, utredning och behandling mm har här föreslagits, men måste individualiseras.

Utredning av egenvårdproblem och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF

Förslag till initiering av utredning om:

  • Barnet, ungdomen eller föräldern inte är nöjd med sin diabetesegenvård eller känner sig hårt belastade av den.
  • HbA1c-värden ligger över 60-80 mmol/mol. 
  • Det finns misstanke om eller symptom på bakomliggande neuropsykiatriska svårigheter.

Anpassning av mottagningsbesök

Förslag till olika sätt att anpassa arbetet på mottagningen före och under patientmötet vid samsjuklighet diabetes och neuropsykiatriska svårigheter.

Tydlig kallelse angående besökets innehåll.pdf

Den fysiska miljön vid ett mottagningsbesök.pdf

Patientmötet vid ett mottagningsbesök.pdf

 

Kartläggning och stöd inom diabetesteamet

Neuropsykiatriska svårigheter kan upptäckas på olika sätt och vägen från misstankar till en remiss går ofta i flera steg. De olika stegen påverkas av föräldrarnas och barnets/ungdomens inställning till en utredning. För många barn och föräldrar kan tanken på en utredning kännas främmande. Det är viktigt att vara ödmjuk inför familjens önskemål, och alltid undersöka deras vilja innan man går vidare till nästa steg. Det är också viktigt att vara ärligt med varför man vill gå vidare med en remiss.

Nedan beskrivs några strategier som underlättar upptäckt av svårigheter, och att bemöta det som dyker upp.

Oavsett om din kartläggning leder fram till att patienten remitteras till utredning så kommer kunskaperna om barnets styrkor och svårigheter kunna hjälpa till att anpassa behandlingen.

Flödesschema - Kartläggning och stöd inom diabetesteamet.pdf

Hur man pratar om svårigheter som påverkar egenvården.pdf

Anamnestiska frågor för kartläggning av neuropsykiatrisk.pdf

Användning av frågeformulär via WEB

För att få övergripande bild av eventuella problem samt ge föräldrar och ev. barn tid att uttrycka sig utan din närvaro kan du använda dig av ett frågeformulär, t ex via Webben. Kom ihåg att ditt mål inte är att göra en fullskalig utredning utan endast undersöka om det finns fog för vidare utredning. Använd därför gärna ett brett formulär som undersöker flera aspekter av barnets/ungdomens fungerande, t.ex. SDQ eller 5–15. Resultaten ska inte tolkas som en sanning, utansom ett tecken på om det finns svårigheter eller ej.

  • Webbformulär kan nås via ett uthopp från TakeCare där vårdpersonal bokar formulär som patienten ska fylla i. Resultatet journalförs sedan som journaltext till TakeCare.
  • För behörighet kontakta TakeCare förvaltningen inom Region Stockholm. Behörighet till webbformulär har då alla inom enheten som har en behörighetsprofil i TakeCare (sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, sekreterare osv).
  • För mer information, se "Inuti", sökord "Webbformulär". Där finns manual och lathundar.

Generell information vid användning av frågeformulär.pdf

Lathund för bokning med inträdeskod till patient och förälder.pdf

Lathund för hur man journalför i TC.pdf

Mer om SDQ och 5-15 formulär.pdf

Utredning av egenvårdsproblem och NPF

Flödesschema- Beslutstöd för remittering vid egenvårdsproblem och NPF.pdf

Flödesschema - Behandling och åtgärder.pdf

Remissinstanser aktuella vid egenvårdsproblem.pdf

Se även länk nedan: Utredning och behandling av barn med misstänkt adhd, autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning inom Stockholms län.

Anpassning av behandling

Hur hjälper man en person som gör minimalt för sin diabetesvård? Att ta reda på varför är första steget, se dokument under "Utredning av egenvårdsproblem". Sedan föreslås peppning, positiv förstärkning och att börja med det viktigaste i små steg med frekvent uppföljning.

Här finns konkreta förslag till diabetesteamet och också en bild som kan användas tillsammans med personen med diabetes. Målen måste vara möjliga att uppnå.

"Även ett litet steg åt rätt håll, är bättre än att inte göra något alls!"

 Anpassad kravnivå.pdf

Lästips

  • Fleischer AV, From K. Exekutiva funktioner hos barn och unga. Studentlitteratur; 2016.
  • Delamater AM, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Psychological care of children and adolescents with type 1 diabetes. Pediatric diabetes. 2018;19 (S27):237
  • Cameron FJ, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes in adolescence. Pediatric diabetes. 2018;19:250-261.
  • Phelan H, et al. ISPAD Clinical Practice Consensus Guidelines 2018: Diabetes education in children and adolescents. Pediatric diabetes. 2018;19:75-83.-249.

 

Användbara länkar