Helicobacter pylori

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Screening vid misstänkt infektion eller för att utesluta infektion
Helicobacter pylori IgG antikroppar kan användas som komplement i diagnostiken. Positivt svar bör dock bekräftas med antigenpåvisning i feces eller odling.
Beställ: Helicobacter pylori IgG -serum 

Pågående infektion, kontroll av behandlingseffekt eller vid oklar serologi
Antigentest i feces kan användas som led i diagnostiken både före och efter behandling. Sensitivitet och specificitet för antigentest, är båda kring 90%.
Beställ: Helicobacter pylori-Ag -feces

Misstänkt infektion (gastroskopi)
Helicobacter pylori DNA-påvisning följt av odling av DNA-positiva prov kan vara indicerat vid utredning av dyspepsi, gastrit typ B, duodenal- och ventrikelulcus.
Beställ: Helicobacter pylori -vävnad
Remiss:
Klinisk Mikrobiologi
Provtagning:
Helicobacter pylori IgG
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Helicobacter pylori-Ag
- feces, fecesrör, 2-3 skedar feces Provtagning feces  
Provet ska inte tas under pågående behandling med protonpumpshämmare och/eller antibiotika. Prov kan tas 2 veckor efter avslutad behandling med protonpumpshämmare och 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling.

Helicobacter pylori-vävnad
Innan provtagning, förvara Helicobact biopsirör i kyl (2-8°C) 8 veckor eller i frys (-20°C) till angivet datum.

Patienten bör vara fastande och inte ha fått ulcusterapi de senaste fyra timmarna före provtagning.

- vävnad/biopsi, lägg provet i Helicobact biopsirör
Bakterierna är mycket känsliga för uttorkning och biopsierna måste täckas helt av transportmediet. Helicobact biopsirör, bild
Förvaring / transport:
Förvara provet kylt.
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.

Feces
Provet bör vara på laboratoriet inom 2 dygn. Vid längre  förvaringstid ska provet förvaras i -20°C.

Vävnad/biopsi
Förvara provet i -70ºC om provet inte är på Karolinska Solna samma dag som provtagningen. Transportera provet med kolsyreis då det är viktigt att bakterierna inte får tina under transporten. Bakterien är känslig och tål inte att tina och frysas igen.
Svarsrutiner:
Helicobacter pylori IgG: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Helicobacter pylori-Ag: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Helicobacter pylori, vävnad: Svar lämnas inom 4-5 vardagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.
Kommentar:
Helicobacter pylori-Ag i feces:
Falsk negativitet om provet tas under pågående behandling med protonpumpshämmare och/eller antibiotika

Helicobacter pylori vävnad:
Falsk negativitet beroende på felaktig biopsitagning. Odling och kompletterande resistensbestämning av DNA positiva prov kan inte utföras vid felaktig förvaring eller transport.