Pepsinogen A, fS-

Klinisk kemi

Rapportnamn: fS-Pepsinogen A
Indikationer / kompletterande analyser:
Låga nivåer ses primärt vid atrofisk gastrit. Förhöjda nivåer är relaterade till parietalcellsmassan och därmed till ”gastric acid output”. Ca 30 – 50 % av patienter med duodenalulcus har förhöjda nivåer. Gastrit och sero-positiv H. Pyloriinfektion är associerade med förhöjda nivåer.

Kompletterande analys: fS-Gastrin. OBS Provhantering, se provtagningsanvisning för Gastrin-fS.
Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:

Klinisk kemi
Special

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Fasteprov

OBS! Vid sambeställning av fS-Gastrin och fS-Pepsinogen A, följ provtagningsanvisning för fS-Gastrin.

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L
30-130
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per månad.
 
Om resultatet är högre än mätintervallet kommer provet att spädas och mätas om vid nästa analystillfälle inom 3 veckor. Ett preliminärt provsvar kommer att skickas ut i väntan på slutsvar.