Demensmarkörer, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • beta-Amyloid
  • Fosfo-tau
  • Tau-protein
Rapportnamn: Csv-Demensmarkörer
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid minnesutredning.

Följande analyser ingår i minnesutredningar:
Csv-beta-Amyloid, Csv-Fosfo-tau och Csv-Tau-protein och kvoten Csv-bamylo 42/40. Den diagnostiska säkerheten ökar när man bestämmer alla markörerna.

Tilläggsinformation

Tau-protein är ett normalt förekommande protein i hjärnan som har en stabiliserande funktion gentemot mikrotubuli i nervcellernas axoner. Ökad nivå av Csv-Tau-protein ses vid alla sjukdomar med ett tillräckligt stort axonalt sönderfall eller vid aktiv axonal degeneration. De högsta nivåerna finner man vid akut större stroke och vid Creutzfeldt-Jakobs sjukdom. Hos patienter med Alzheimers sjukdom ligger medelnivån cirka tre gånger högre än nivån hos friska individer i samma ålder, men en betydande individuell variation kan förekomma. Ökade nivåer av Csv-Tau-protein kan även förekomma hos patienter med fronto-temporal demens och vid Lewy body demens. Det är oklart om tau-protein i spinalvätska ökar vid en ren vaskulär demens.

Fosforylerat tau har sämre förmåga än tau-protein att bindas till mikrotubuli, vilket ger en minskad axonal stabilitet. I likhet med tau-protein ökar nivån av Csv-Fosfo-tau i samband med Alzheimers sjukdom, men specificiteten är något högre än för tau-protein. Således har man i många studier funnit normala nivåer av Csv-Fosfo-tau vid fronto-temporal demens, Lewy body demens, vaskulär demens och stroke.

Beta-Amyloid är huvudkomponenten i senila plack, framför allt peptiden Aβ42, medan den vanligaste peptiden är Aβ40. Beta-amyloidpeptiderna härstammar från ett större protein: amyloidprekursorprotein (APP). Under metabolismen av APP klyvs beta-amyloid-peptiderna av och utsöndras till viss del i spinalvätskan. Vid Alzheimers sjukdom är utsöndringen av A β42 minskad till cirka hälften av nivån hos ett åldersmatchat material. Låga nivåer av Csv-beta-Amyloid 42 kan emellertid även ses vid Lewy body demens, och fronto-temporal demens. Nyare forskningsrön visar att kvoten Aβ42/40 ger en bättre diagnostisk säkerhet när det gäller att fastställa förekomsten av Alzheimers sjukdom.

Ovanstående uppgifter är hämtade från: K. Blennow, N Andreasen. Likvoranalyser vid Alzheimers sjukdom. Novartis.

Metod:
Immunkemi (ELISA), fotometri
Remiss:
Klinisk kemi
Special
Provtagning:

OBS! Använd endast rör av polypropylen vid all provtagning och provhantering. Felaktig rörtyp kan riskera att ge falskt för låga värden.

Använd Sterilt provrör, PP (polypropylen) (Medicarrier art nr 67741).

Önskad provvolym 2 mL fördelat på två rör.

Länk till webbsida med bilder på provtagningsmateriel.

Förvaring / transport:

Kan skickas i rumstemperatur om prov anländer till Klinisk kemi inom ett dygn.

Annars centrifugeras röret (cirka 2000g i 10 minuter) inom 4 timmar och fördelas på två Kryorör polypropylen (PP), sterilt 2 mL (Medicarrier artnr.30050) och skickas fryst.

Referensintervall:
Enhet: ng/L

Csv-beta-Amyloid 42
> 550

 

Csv-beta-Amyloid 42/40*10
 > 0,89Csv-Fosfo-tau
 20 - 59 år  < 60
 > 59 år  < 80

Csv-Tau-protein
 < 18 år  < 250
 18 - 44 år  < 300
 > 44 år  < 400
Svarsrutiner:
Analys utförs två gånger per månad.
Kommentar:

​Gruppens ingående analyser kan ej beställas enskilt.