Calcium, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Calcium
Indikationer / kompletterande analyser:
Koncentrationen av joniserat calcium är den biologiskt och diagnostiskt intressanta och beställes vid indikationerna misstänkt hypercalcemi, hypoalbuminemi och njurinsufficiens.
Metod:
Kemisk reaktion, fotometri
Potentiometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
Enhet: mmol/L
< 2 dagar  2,00-3,00 
2 dagar - 12 mån  2,10-2,60 
1-17 år  2,20-2,60
≥ 18 år  2,15-2,50

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
Vid behov av albuminkorrigerat P-Calcium används följande formel (används även vid uträkning av P-CaxP):
P-Calcium (korr) = P-Calcium + 0,01 x (39 - P-Albumin)