Aldosteron, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Aldosteron
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hyper- och hypoaldosteronism, hypertoni och oklara tillstånd med hyper- och hypokalemi.
Kompletteras med P-Reninmätning. Förhöjd kvot P-Aldosteron/P-Renin (>60 pmol/mIE), P-Aldosteron >400 pmol/L vid uppegående och förhöjt Pt(U)-Aldosteron talar för primär aldosteronism, orsakad av binjurebarkshyperplasi, -adenom eller -tumör. ARR-kvot (Aldosteron-Renin ratio) 30-60 pmol/mIE utgör gråzon. Vissa njurtumörer, renovaskulär hypertoni som vid njurartärstenos och hjärtsvikt kan gå med förhöjda nivåer av P-Renin och –Aldosteron. Låga plasmavärden av Aldosteron och Renin ses vid avancerad njursvikt, medan mycket höga Renin- och omätbara Aldosteronhalter kan uppmätas vid primär binjurebarksvikt. Pt(U)-Aldosteron ger säkrare bedömning av primär hyperaldosteronism än P-Aldosteron, om gränsvärden för den sistnämnda föreligger.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens 
Remiss:
Beställs elektroniskt eller på remiss Klinisk kemi Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Förvaring / transport:
Se anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.

OBS! Vid sambeställning av P-Aldosteron och P-Renin, följ provtagningsanvisning för P-Renin.
Referensintervall:
Enhet: pmol/L
Liggande  <650 
Uppegående  60-980 

Ökad aldosteronproduktion ses fysiologiskt vid bland annat behandling med diuretika, som minskar den cirkulerande plasmavolymen. Diuretika måste därför sättas ut helst 2 veckor före provtagningen. Eventuell kaliumbrist skall substitueras. Saltintag påverkar aldosteronnivåerna i plasma.

Bedömning av kvot Aldosteron/Renin: Se Indikationer.
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

Ja