Renin, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Renin
Indikationer / kompletterande analyser:
Utredning av hypertoni och oklara tillstånd med hyper- och hypokalemi.

Förhöjda värden vid renovaskulär hypertension som t ex njurartärstenos, annan sekundär hyperaldosteronism orsakad av t ex reninproducerande tumör, hjärtsvikt, leversvikt, lätt njursvikt samt vid primär hypoaldosteronism (som vid binjurebarksvikt).

Låga värden som tidigt tecken på primär hyperaldosteronism orsakad av binjurebarkadenom, -hyperplasi eller –tumör samt vid avancerad uremi med destruktion av de reninproducerande cellerna i njurarna.

Vid utredning av primär hyperaldosteronism talar kvoten P-Aldosteron/P-Renin > 60 pmol/mIE och P-Aldosteron > 300 pmol/L vid uppegående för aldosteronism, i synnerhet om Pt(U)-Aldosteron är förhöjt. AR-kvot (Aldosteron-Renin kvot) 30-60 pmol/mIE utgör gråzon.

Kompletterande analyser: P-Aldosteron och/eller Pt(U)-Aldosteron.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss:  Klinisk kemi Special
Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Blodprovet får inte kylcentrifugeras eller förvaras i kylskåp.

OBS! Vid sambeställning av P-Aldosteron och P-Renin, följ provtagningsanvisning för P-Renin.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering

  • 10 min i 2000 G
  • OBS! får inte centrifugeras i kylcentrifug

Centrifugerat och avhällt prov

  • Rumstemperatur, max 24 timmar
  • OBS! provet får inte förvaras i kyla
  • Fryst, vid längre än 24 timmars förvaring
  • Frysta prover skickas i kolsyreis
Referensintervall:
Enhet: mIE/L
 
Liggande 2,8-40
Uppegående​ 4,4-46
Bedömning av kvot Aldosteron/Renin: Se Indikationer.
 
Felkällor: Hemolys > 2g/L, kraftig lipemi
Svarsrutiner:
Analys utförs 2 gånger per vecka.
Ackreditering:

​Nej