Faktor VIII (koag), P

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor VIII (koag), P
Rapportnamn: P-Faktor VIII (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:

Blödningsutredning. Utredning av förlängd APT-tid. Släktutredning vid misstanke om Hemofili A eller misstänkt bärarskap.

Brist på Faktor VIII ses vid Hemofili A. Låga nivåer uppmäts även vid bärarskap av Hemofili A samt vid von Willebrands Sjukdom.

Faktor VIII ökar i samband med inflammation och graviditet. Utvärdering av mild brist kan då inte göras. Samtidig provtagning av CRP och TPK är ett värdefullt komplement vid utvärdering av resultatet.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.

Rutinmetoden för bestämning av Faktor VIII är P-Faktor VIII (enz) och beställs på remiss specialkoagulation. I vissa fall (enstaka mild hemofili A patienter, behandling med några nya långverkande Faktor VIII koncentrater) kan diskrepans mellan kromogen och koagulation metod observeras och analys av P-Faktor VIII (koag) rekommenderas som del av utredning. Den kan därför endast beställas av koagulation specialist läkare och då bara på konsultremiss.

Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:

2 st. Na-citratrör (i plast) ljusblå propp, 5 mL rör som drar 2,7 mL blod.

 • Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning.
 • Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.
 • Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 30 minuter
Centrifugering: 
 • 15 min i 2000 G och 15 ºC (alt. 10 min i 3000 g och 15 ºC)
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Fryst, fryses i -70 ºC omedelbart efter centrifugering
 • Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
 • OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter.
Transport av frysta prover:
 • Proverna förpackas i fryspaket innehållande rikligt med kolsyreis.
Transport (utanför Stockholmsregionen):
 • Skicka med expresspost.
 • Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress:
Provinlämningen L2:00 
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, 
Anna Steckséns Gata 49
171 64 Solna


Referensintervall:
Enhet: kIE/L
0,50-1,80
Felkällor: Se kommentar
Svarsrutiner:
Vid behov, i samråd med koagulationskonsult.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:

​Nya faktorkoncentrat (FHL) och andra nya (non-replacement) behandlingar för hemofili (tex. Emicizumab) kan potentiellt orsaka problem med undersökning med olika metoder (koagulation vs. kromogen).
Därför måste Klinisk kemi få information om prov tagits före behandling (diagnostiskprov) eller efter behandling och i detta fall uppgifter om behandling: vilket koncentrat/non-replacement läkemedel, dos och tid sedan senaste dos. Detta är nödvändigt för att kunna leverera ett korrekt provsvar.