Faktor VIII (koag), P

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Koagulationsfaktor VIII (koag), P
Rapportnamn: P-Faktor VIII (koag)
Indikationer / kompletterande analyser:

Blödningsutredning. Utredning av förlängd APT-tid. Släktutredning vid misstanke om Hemofili A eller misstänkt bärarskap.

Brist på Faktor VIII ses vid Hemofili A. Låga nivåer uppmäts även vid bärarskap av Hemofili A samt vid von Willebrands Sjukdom.

Faktor VIII ökar i samband med inflammation och graviditet. Utvärdering av mild brist kan då inte göras. Samtidig provtagning av CRP och TPK är ett värdefullt komplement vid utvärdering av resultatet.

För mer information om kompletterande prover vid utredning av blödning eller trombos, se Analysrådgivning.

Rutinmetoden för bestämning av Faktor VIII är P-Faktor VIII (enz) och beställs på remiss specialkoagulation. I vissa fall (enstaka mild hemofili A patienter, behandling med några nya långverkande Faktor VIII koncentrater) kan diskrepans mellan kromogen och koagulation metod observeras och analys av P-Faktor VIII (koag) rekommenderas som del av utredning. Den kan därför endast beställas av koagulation specialist läkare och då bara på konsultremiss.

Metod:
Koagelbildning, turbidimetri
Remiss:
Konsultremiss
Provtagning:
Citratrör (glas, drar 4,5 mL), blå propp

Röret ska fyllas tills vakuumsuget upphör samt vändas 5 – 10 gånger omedelbart efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, ej via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.

Provtagning inom Stockholmsregionen kan ske på följande provtagningsenheter

Förvaring / transport:

Provhantering utanför Karolinska, Solna:
Centrifugeras inom 30 minuter efter provtagning vid 2000 x g och 15 ºC under 15 minuter (alt. 3000 x g och 15 ºC under 10 minuter).
Plasman avskiljs och fördelas i 2-3 små plaströr exempelvis Ellermanrör ca 0,6 mL/rör.
OBS! Lämna alltid kvar 5-7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna för att undvika tillblandning av trombocyter. Rören fryses omedelbart i –70 °C.

Transport (utanför Stockholmsregionen):
Proverna förpackas i fryspaket, rikligt med kolsyreis och skickas med expresspost. Skicka proverna i början av veckan för att undvika distributionsproblem.
Adress: Provinlämningen L2:00 Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Anna Steckséns Gata 49, 171 64 Solna

Referensintervall:
Enhet: kIE/L
0,50-1,80
Svarsrutiner:
Vid behov, i samråd med koagulationskonsult.