Kapillära blodgaser, kB-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Beställs som kB-Blodgaser, besvaras enligt referensvärdeslistan.
Indikationer / kompletterande analyser:
Kapillär blodgasanalys är i första hand avsedd för små barn. För vuxna finns en ökad risk för felvärden, eftersom kapillärbädden är större och den perifera genomblödningen mer begränsad.
Om endast ett fullständigt syra/bas-status skall analyseras på en i övrigt stabil patient rekommenderas ett venöst prov, se Venös blodgas.
Metod:
Potentiometri/Amperometri/CO-Oximetri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän.
Provtagning:
Hepariniserade kapillärrör för blodgasanalys, 100 mikroL.

Dubbelprov ska tas p.g.a. stor risk för koagelbildning eller luftbubblor i rören.
Vid kapillär provtagning får fingret inte klämmas eller stasas. Det ger felaktiga analysresultat eftersom man får ett ökat tillflöde av andra vävnadsvätskor. 

1. Undvik att få in luft i kapillären. Kapillärröret försluts med platsproppar i båda ändarna.
2. Blanda ordentligt genom att sakta vända kapillären flera gånger. 

Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter.
Får ej skickas med rörpost!
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • ​Transporteras till Klinisk kemi inom 15 minuter. 
  • Får ej skickas med rörpost!
Referensintervall:

 

​kB-pH (Vätejonkonc.)​7,35-7,45
​kB-pCO2 (Koldioxidtension)​4,6-6,0​kPa
​kB-pO2 (Syrgastension)​< 50 år 10,0-13,0
> 50 år 8,0-13,0
​kPa
​kB-BE(st) (Base Excess)​± 3​mmol/L
​kB-St.bikarbonat​22-27​mmol/L
​kB-sO2(Saturation)​> 95​%
​kB-MetHb (Oxiderat Hb)​< 1,5​%
​kB-COHb (Kolmonoxid-Hb)​< 2
Rökare 4,0-9,0
​%
​kB-Hb (Hemoglobin)​Se anvisning för Hemoglobin​g/L
​kB-Calciumjon, fri​1,02-1,31​mmol/L
​kB-Natrium​Se anvisnig för Natrium, P-​mmol/L
​kB-Kalium​​Se anvisnig för Kalium, P-​mmol/L
​kB-Klorid​​Se anvisnig för Klorid, P-​mmol/L
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:
Följande analyser är ackrediterade: pH, pCO2, pO2 och Calciumjon, fri.
Kommentar:

Kort tid mellan provtagning och analys ger ett säkrare analysresultat.
Otillräcklig blandning av provet medför risk för koagelbildning i provet och därmed felaktiga analysresultat.
Luft i sprutan ger ett gasutbyte vilket påverkar ett flertal komponenter.
pH – falskt högt. pCO2 – falskt lågt. pO2 – falskt högt. sO2 – falskt högt. Ca2+ - falskt lågt. HCO3 – falskt lågt.

Denna metod mäter fria calciumjoner vid aktuellt pH, d.v.s. pH normering utförs ej.