Koriongonadotropin (vävnadsmarkör), Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • beta-hCG
  • hCG, beta- (vävnadsmarkör)
Rapportnamn: csv-beta-hCG
Indikationer / kompletterande analyser:
Intratekal koriongonadotropinproduktion pga metastasering av testis-, ovarial- och trofoblasttumörer samt andra suspekta hormonproducerande tumörer i cerebri.

Den rekommenderade bedömningsgränsen för stark misstanke om germiom är > 50 IE/L enligt SIOP CNS GCT 96 protokollet.

Vid stark misstanke om tumörmetastasering till CNS ses ofta serum/Csv-kvot < 40.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens.
Metoden mäter både intakt hCG och fria beta-kedjor.
Remiss:
Beställs på konsultremiss
Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret
Provvolym minst 1 mL.
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:
Förvaras och skickas kylt om ankomst till Klinisk kemi inom två dagar.
Vid längre transport fryses provet och skickas som frysprov.
Referensintervall:
Enhet: IE/L
< 0,7
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.