Hemoglobin F, flödescytometri, Erc(B)-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • HbF, flödescytometri
  • FMH
  • fetalt hemoglobin
  • HbF, Kleihauer
Rapportnamn: Beställs som Erc(B)-HbF,flödescyt. Besvaras som Erc(B)-Hbfetaltflöde och FMH-beräknad.
Indikationer / kompletterande analyser:
För bedömning av fetomaternell transfusion.

HbF-mätning i moderns blod har klinisk signifikans vid fetomaternell transfusion. Undersökning används vid intrauterin fosterdöd, efter trauma eller vid utredning av anemi hos det nyfödda barnet. I enstaka fall kan man följa HbF hos en gravid kvinna som tidigare uppvisat fetomaternell transfusion vid tecken på fosteranemi. Analysen baseras på en känslig och noggrann flödescytometrisk metod.

Tilläggsinformation

För mätning av FMH har den manuella metoden Kleihauer-Betke test använts, den är dock begränsad pga låg reproducerbarhet och låg specificitet. 

Flödescytometrimetoden är en känslig och noggrann metod som möjliggör fluorescensdetektion av två intracellulära antigen: Hemoglobin F och karbonanhydras (CA). Två antikroppar används i analysen. Den ena antikroppen är riktad mot HbF som finns i de fetala erytrocyterna samt i en liten andel av vuxnas erytrocyter, så kallade F-celler. Den andra antikroppen är riktad mot CA, ett enzym som finns i framför allt vuxnas erytrocyter. Metodiken med de två antikropparna innebär att man specifikt kan särskilja fostrets fetala erytrocyter från moderns HbF-innehållande erytrocyter.
Metod:
Flödescytometri
Remiss:
Beställs elektroniskt (eller konsultremiss).
Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
3-4 mL blod önskas.

Ange provtagningstid.

Får ej skickas med rörpost.
Förvaring / transport:
Får ej skickas med rörpost. Får ej frysas.

Förvaras kylt i väntan på transport.
Kan transporteras/skickas i rumstemperatur om ankomst till Klinisk kemi inom 1 dygn efter provtagning.

Analys utförs på Klinisk kemi, Karolinska Solna och måste ske inom 3 dygn efter provtagning, se även Svarsrutin.

Adress för provskickning utanför Stockholm:
Provinlämningen L7:00, Karolinska Universitetslaboratoriet, Karolinska Solna, 171 76 STOCKHOLM

Referensintervall:
Referensintervall: HbF-flöde < 0,023 % vilket motsvarar FMH < 0,5 mL.
Metodens detektionsgräns: 0,045 % fetala erytrocyter vilket motsvarar 1,0 mL FMH.
Svarsrutiner:
Svaret anges som HbF-flöde (% fetala erytrocyter) med svarsgräns 0,045 % samt som FMH (mL packade fetala erytrocyter) med svarsgräns 1,0 mL.

Analys utförs måndag och fredag (normalvecka).
Kommentar:
Analysen har hög känslighet och specificitet och ersätter både HbF, Kleihauer och B-Hb, fetalt (HbF, kromatografiskt) vid frågeställning Fetomaternell transfusion.