ST-utbildning kirurgi

Specialistutbildning i kirurgi och ortopedi Specialisttjänstgöringar (ST) i kirurgi eller ortopedi följer de målbeskrivningar som formulerats av Svensk Kirurgisk, resp. Svensk Ortopedisk förening. Respektive ST-studierektor/ST-chef ansvarar för att ST-utbildningarna håller hög kvalitet. Utbildningarna är målbaserade och görs under minst 5 år. De innehåller krav på både teoretiskt och praktiskt kunnande för att bli specialist. Parallellt med den kliniska utbildningen kan ST-läkare inleda ett eget forskningsprojekt.

Specialistutbildning i kirurgi 

Specialisttjänstgöring (ST) i kirurgi följer den målbeskrivning som formulerats av Svensk Kirurgisk Förening. ST-studierektor/ST-chef ansvarar för att ST-utbildningen håller en hög kvalitet. Utbildningen är målbaserad och görs under minst 5 år. Innehåller krav på både teoretiskt och praktiskt kunnande för att bli specialist. Parallellt med den kliniska utbildningen kan ST-läkare inleda ett eget forskningsprojekt.  

Allmänt om Specialisttjänstgöring i kirurgi 

ST-utbildningen måste enligt Socialstyrelsen vara minst 60 månader (54månader vid genomgången disputation) och innebär tjänstgöring inom kirurgins alla olika områden både externt och internt samt sidotjänstgöring inom anestesi och eventuella närliggande specialiteter. Varje ST läkare har ett eget utbildningsprogram som revideras årligen. Utbildningen innehåller en kontinuerlig operativ träning i akut och planerad kirurgi. Inom dessa områden tränas kirurgisk teknik under handledning och med återkoppling. Parallellt teoretisk utbildning i form av obligatoriska kurser, intern och extern utbildning samt egna studier. Jourtjänstgöring ingår. Även ledarskap, teamarbete, pedagogisk förmåga och handledning utvecklas. 

Handledning under ST 

Varje ST-läkare har en utsedd specialistkompetent huvudhandledare som har genomgått handledarutbildning. Regelbundna handledarsamtalet hålls och utvecklingen och utbildningsprogrammet följs upp. Vid sidotjänstgöring utses lokal handledare. Specialistläkarkollegium genomförs årligen.Formulärets överkant 

Forskning under ST 

ST-läkare i kirurgi på Karolinska genomför förutom sin specialistutbildning även forskning. De ST-läkare som är registrerade doktorander kan även söka Forskar ST där avsikten är att möjliggöra forskning på motsvarande halvtid i kombination med ST-utbildningen.  

Specialistkompetens 

Huvudhandledaren bedömer efter 5 år om ST-läkaren uppfyller samtliga delmål. ST-chef, studierektor och verksamhetschefen intygar därefter att ansökan kan skickas till Socialstyrelsen som slutgiltigt fattar beslut om specialistkompetens 

Kontakt

Om du har frågor angående våra ST-utbildningar eller är intresserad av att höra dig för angående vikariatmöjligheter kontaktar du oss lämpligen via mail. 

Ann Kjellin ST-chef kirurgi

ann-kjellin@regionstockholm.se