På vårdavdelningen

De flesta patienter får åka till Transplantationsavdelningen på Huddinge sjukhus, den heter K87-89. Dagtid kan patienterna gå via Huvudingången, jourtid via akutmottagningen. Vissa patienter får åka till Transplantations vårdavdelning på Nya Karolinska i Solna, den heter NB 6:01-02 och delas med bland annat plastikkirurgi och kranio-facial kirurgi. Instruktioner kring var man går in med mera ges av vårdpersonalen vid det aktuella tillfället

På vårdavdelningen vidtar förberedelser inför operationen, akut med avliden donator eller planerat med levande donator. Förberedelserna är i stort sett lika oavsett donationsform och består bland annat i läkarundersökning, läkarsamtal, sjuksköterskesamtal, blodprover, urinprov, röntgen, noggrann tvätt och dusch samt inledande immunhämmande läkemedelsbehandling. En intravenös infart (nål) sätts för att kunna ge intravenösa läkemedel. Patienten måste oftast fortsätta att fasta och får varken äta eller dricka, utan får istället intravenös vätska och näring. Om det bedöms nödvändigt kan det bli aktuellt med en extra dialysbehandling, antigen HD eller PD. Inför operationen skall sedan PD-vätskan tappas ut.

Vid transplantation från avliden donator sker operationen akut men ofta blir det dock några timmars väntan på operationen. Operationen måste samplaneras med donatorsoperationen, transporten samt andra logistiska faktorer. Det kan behövas extra prover eller undersökningar av mottagaren. Ibland måste den ansvariga kirurgen först undersöka och bedöma njuren som skall transplanteras för att avgöra om den är lämplig eller möjlig att använda. Det händer ibland att mottagaren inte bedöms vara i ett operabelt skick och får åka hem igen. Det kan även hända att njuren inte befinnes lämplig att transplantera, och även i dessa fall måste transplantationsförsöket avbrytas och patienten får återvända till hemmet.

I vissa fall kan en patient kallas in som en så kallad ”reserv-patient”. Detta innebär att en annan patient är högre prioriterad för transplantation just vid det aktuella tillfället och med den erbjudna njuren, men att det föreligger viss osäkerhet kring om transplantationen kommer att kunna utföras som tänkt. Om den prioriterade patienten inte kan transplanteras, blir istället ”reserv-patienten” transplanterad. Vid avbrutna transplantationsförsök sätts patienten tillbaka på väntelistan så snart det är möjligt och lämpligt.

De flesta patienter kommer att inför transplantationen tillfrågas om de kan ge sitt godkännande till att vara med i olika forskningsstudier. Forskningsstudierna syftar till att öka kunskapen om njurtransplantationer och förbättra resultaten och säkerheten ytterligare och är av stor betydelse för den framtida transplantationsverksamheten.

Vilken eller vilka studier som kan vara aktuella i det enskilda fallet varierar. Deltagandet i studier är helt frivilligt och innan beslut får patienten noggrann information muntligt och skriftligt av ansvarig läkare eller av forskningssköterska. Om patienten väljer att inte delta i forskningsstudier så är detta inget som påverkar behandlingen i övrigt.