Vårdavdelning Infektion KUA Huddinge

Om oss

Avdelningen är en utbildningsavdelning med hög studenttäthet. Avdelningen har två uppgifter: att vårda patienter och att utbilda sjuksköterskesstudenter i verksamhetsförlagd utbildning.

På enheten finns 19 studenter/period, uppdelade på tre vårdlag som under handledning vårdar patienterna. De inneliggande patienterna fördelas på dessa vårdlag. En underläkare är placerad på enheten, oftast tillsammans med en överläkare som har övergripande ansvaret.

Fem sjuksköterskor och en undersköterska arbetar som handledare på enheten och det finns en klinisk adjunkt på 20 % på enheten.

Patienter med olika infektionssjukdomar och behov av såväl basal som specifik omvårdnad vårdas på avdelningen. Exempel på patienter som kan vara lämpliga för vård på avdelningen är ortoped-infektionspatienter, utredningspatienter från infektionsmottagningen där det finns en tydlig utredningsplan med planerade undersökningar såsom biopsier, röntgenundersökningar etc. samt patienter med stort omvårdnadsbehov.

Patienter som är cirkulatoriskt instabila i behov av tät övervakning ska inte vårdas på enheten. Om en patient som redan vårdas på avdelningen blir cirkulatoriskt instabil ska det övervägas om patienten ska flyttas till annan vårdavdelning på kliniken med högre personaltäthet. Om en patient flyttas till IVA ska I54 utses som bakavdelning. Andra patientgrupper som inte ska vårdas på enheten är barn och satellitpatienter.

Så här jobbar vi

Studenter och handledare arbetar måndag till fredag. Patienterna stannar kvar och tas om hand av personalen på avd 3 under helgerna. Enheten kan byta patienter med avdelning 3 om man bedömer att de inte passar som studentpatienter p.g.a. för avancerat vårdbehov eller för lite omvårdnadsbehov.

Avdelningen tar generellt inte emot överbeläggningar. Endast handledarna kan bevilja överbeläggningar då dessa har kännedom om studenternas förmåga att vårda ytterligare patienter. Handledarna begränsar ibland intag av nya patienter beroende på studenternas antal samt utbildningsnivå och utbildningsvecka.

Ronden börjar klockan 9.30 och då deltar läkare, studenter och handledare. Efter genomgång och rapportering tillsammans med hela studentgruppen går läkare och student tillsammans till de patienter studenten är ansvarig för. Ronden är ett undervisningstillfälle om patienterna, diagnoser, behandling etc. och det är viktigt att skapa utrymme för frågor. På eftermiddagen, ca klockan 15.30 sker en kort avstämning mellan student, handledare och läkare inför kvällen och natten.

Kontakta oss

Omvårdnadschef 

Zahra Boulhaoua
08-123 824 59
zahra.boulhaoua@regionstockholm.se