Akutkirurgi och Trauma vårdavdelning Huddinge

Om oss

På Akut kirurgi och Trauma vårdavdelning Huddinge vårdas patienter med diagnoser i framför allt buken som kan behöva kirurgisk behandling. Det kan till exempel vara cholesystit, pankreatit, appendicit, divertikulit och gastrointestinal blödning men även trauman som till exempel fall-, bil- och cykelolyckor.

Vi tar emot patienter direkt från akutmottagningen om det redan där kunnat konstaterats att patienten har en akutkirurgisk diagnos och från akutvårdsavdelningarna efter att utredning påvisat akutkirurgisk diagnos.

Ibland har patienten gått direkt till operation från akutmottagningen och kommer till avdelningen från post-op eller IVA. Vi tar emot patienter från 15 år och uppåt och medelvårdtiden är strax under fyra dygn.

Efter operation har en del patienter EDA, KAD, centrala infarter och olika buk- eller thoraxdränage. Smärtlindring, antibiotikabehandling och kontrollerad vätskebalans är ofta viktiga parametrar i patienternas tillfrisknande.

Så här jobbar vi 

Patienterna är uppdelade i team med en sjuksköterska och en undersköterska. Dagtid har teamen ungefär fem patienter, nattetid bemannas avdelningen med två till tre sjuksköterskor och två undersköterskor beroende på om det är vardag eller helg. Under dagtid arbetar teamen tillsammans med AT- och underläkare samt två specialist- eller överläkare. Under jourtid finns en kirurgjour för frågor och bedömningar. Postoperativt arbetar vi med tidig mobilisering för att förhindra komplikationer och för att hjälpa patienten att bibehålla eller återta sin autonomi och vi samarbetar därför nära med bland annat fysioterapeut.

Till avdelningen hör en mottagning där patienter med mer komplicerade vårdförlopp kan komma för uppföljning samt en poliklinisk verksamhet där vi gör mindre operativa ingrepp i lokalbedövning, till exempel biopsier och borttagning av subkutana venportar. Vi har också en stomimottagning som ansvarar för utbildning och uppföljning av patienter vars tillstånd krävt en akut stomi.

Kontakta oss

Omvårdnadschefer

Christine Sjögren 
08-123 861 41
christine.sjogren@regionstockholm.se

Siri Odelfalk
08-123 860 85
siri.odelfalk@regionstockholm.se