Pågående projekt

Inom våra verksamheter pågår en mängd olika projekt kopplat till mål och aktiviteter i Omvårdnadsområde Huddinges gemensamma verksamhetsplan.

Patientupplevelse och världsbild

Akutmottagningen 

Skärmar i väntrum och personalrum

Informationsskärm i personalrummet där information kring kommande utbildningar, fokusområden och allmän information publiceras. I väntrummet finns skärmar som informerar patienterna om väntetider och vad som kan förväntas av vården på akuten.

Kärlaccess ultraljud

Utbildar sjuksköterskor i att sätta PVK med hjälp av ultraljud, nu med övningsblock i utbildningslokal som skapar bättre förutsättningar för inlärning.

Kvalitetsforum & patientsäkerhetsforum

Månadsvisa möten som behandlar frågor som rör kvalitet och patientsäkerhet.

KAVA

Barnombud

Tydliggöra rutiner och riktlinjer på KAVA kring allt som har med barns rättigheter att göra, allt utgående från barnkonventionen.

Patientinformation 

Välkomstblad och film om vårdtiden på KAVA finns publicerad på externa hemsidan. 

 

Kunskap, kvalitet, vård, forskning, utbildning och profession

Akutmottagningen 

Kvalitetssäkrad larminskolning 

Larminskolning består av en teoretisk utbildningsdag med fokus på teamträning. Efter den dagen ska sjuksköterska och undersköterska ta 15 larm med stöd av i första hand omvårdnadsspecialist. När 15 larm är tagna kvalitetssäkras inskolningen av BUS med ansvar för akut omhändertagande genom observation av larm och samtal med de som skolat in medarbetaren.  

Ipad - TakeCare i fickan

Mobil journallösning för akutliggaren i form av en applikation på Ipad-platta för ökad patientsäkerhet då journalföringen kan ske bedside patienten.

Simulering i utbildningslokal 

AVA

BUS-bladet

BUS-bladet ges ut en gång per månad med ämnen från årshjulet som BUS skapat.

Säkra gruppen

Inträffar en gång per månad där händelser som skett eller hade kunnat ske gås igenom och skapar en dialog kring händelserna. 

Onsdagsföreläsning

Föreläsning om månadens tema i relation till årshjulet från BUS.

 

Processer, system, organisation och teknik

Akutmottagningen 

Utveckling av ambulanstriage 

Ambulanstriagen har flyttats till utanför ambulanshallen. Detta för att se om flödet förbättras och patienterna görs tillgängliga för läkarbedömning snabbare. I samband med flytten görs också förändringen att ambulansens NEWS2-värden används för prioritering av patienten.

Crowdingverktyget 

 

 

Medarbetarskap, ledarskap och kultur

Akutmottagningen 

HAKUT

 

AVA

AVA mentorsträffar

En gång i veckan träffas alla nyanställda och tar upp ämnen eller reflekterar över händelser som hänt under veckan.