Frågor om cannabis/THC (tetrahydrocannabinol) 

Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor om cannabis ställda till missbrukslaboratoriet vid Karolinska Universitetslaboratoriet.

 

Vad är det som mäts när man beställer ett cannabisprov?

I salivprov mäts THC, tetrahydrocannabinol.

I urin mäts THC-karboxylsyra (THC-COOH) samt HHC-karboxylsyra (HHC-COOH). Sistnämnda visar på intag av hexahydrocannabinol (HHC). Även intag av hexahydrocannabinolacetat (HHCO) ger utslag i urinen som HHC-COOH.

Vad är THC?

THC står för tetrahydrocannabinol och är en substans som finns i cannabis.

THC metaboliseras till THC-karboxylsyra (THC-COOH) i levern.

THC omfattas av narkotikalagstiftningen.

Hur ska man tolka THC/kreatinin-kvoten i urinprov?

THC ansamlas i fettvävnaden och detektionstiden i urinprov kan därför uppgå till någon månad i de fall där det har skett ett regelbundet, långvarigt intag.

THC/kreatinin-kvoten för cannabisprover i urin används därför för att säkerställa om det rör sig om ett nyintag eller inte. Kvoten ger en justerad THC-halt efter hur pass utspädd eller koncentrerad urinen är och den ska successivt sjunka (efter avslutat intag).

Om kvoten stiger markant mellan två provtagningar kan det tyda på nyintag. Notera att viss variation, inklusive små ökningar av kvoten kan ses vid låga nivåer utan att det handlar om nyintag.

En beräkning av kreatininkvot är inte tillämpbart för andra substanser p.g.a. troliga stora fluktuationer under dagen, utan detta gäller för långsamt eliminerade substanser.

Hur kan man avgöra om det har skett nyintag av cannabis eller om det är en rest från tidigare kroniskt långvarigt intag?

THC ansamlas i fettvävnaden och detektionstiden kan därför uppgå till någon månad i de fall där det har skett ett regelbundet, långvarigt intag.

THC/kreatinin-kvoten för cannabisprover i urin används därför för att säkerställa om det rör sig om ett nyintag eller inte. Kvoten ger en justerad THC-halt efter hur pass utspädd eller koncentrerad urinen är och den ska successivt sjunka (efter avslutat intag).

Om kvoten stiger markant mellan två provtagningar kan det tyda på nyintag. Notera att viss variation, inklusive små ökningar av kvoten kan ses vid låga nivåer utan att det handlar om nyintag.

En beräkning av kreatininkvot är inte tillämpbart för andra substanser p.g.a. troliga stora fluktuationer under dagen, utan detta gäller för långsamt eliminerade substanser.

Är det möjligt att positivt THC kan förklaras av passiv rökning? 

Nej.

För att bli positiv på THC av enbart passiv rökning skulle det krävas sådan intim miljö att man inte övertygande kan hävda att intaget varit omedvetet eller helt utan effekt.

Passiv rökning har visats kunna ge positiva resultat vid mycket omfattande exponering i små, slutna rum.

Kan CBD-oljeintag ge positivt utslag på THC?

Ja.

CBD-olja kan innehålla THC.

I en dom från Högsta domstolen 2019 bedömdes THC-innehållande CBD-olja vara narkotika. Läkemedelsverket har också valt att klassificera CBD-olja som läkemedel vilket innebär att ett godkännande krävs för att produkterna ska få säljas.

Läs gärna mer på Läkemedelsverkets hemsida.

Hur säker är verifikationsanalysen av THC/THC-syra?

Verifikationsanalysen (av THC-syra i urin eller THC i salivprov) sker med en kombination av kromatografi och masspektrometri, som specifikt påvisar den analyt/substans man är intresserad av att mäta.

Korsreaktivitet eller förväxling med andra substanser i provet är därför generellt sett mycket osannolik för dessa analyser.

Blir THC/kreatinin-kvoten i urin missvisande när kreatinin är lågt (<2 mmol/L)?

Det går att använda sig av THC/kreatininkvoten så länge som kreatininhalten i urinen är över den nedre kvantifieringsgränsen. En låg halt av kreatinin betyder egentligen enbart att provet är väldigt utspätt (av någon anledning) och att negativa provsvar inte är säkra i och med detta.