PKU-laboratoriet

PKU-laboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna är Sveriges enda laboratorium för neonatal screening med blodprov. PKU-provet tas på alla nyfödda barn i Sverige i dag som undersöks för 26 sällsynta medfödda sjukdomar.

Inbjudan till kurs om PKU-provet 30 maj 2024, 14:36

Alla som i sitt arbete kommer i kontakt med PKU-provet eller någon av de sjukdomar som ingår i den nationella screeningen är välkomna. För att få mer information om kursen och för att anmäla sig följ länken nedan.

Till anmälan

PKU-laboratoriet analyserar också PKU-provet som erbjuds till adoptiv- och invandrarbarn under 18 år enligt den nationella rekommendationen att alla adoptiv- och invandrarbarn upp till 8 års ålder bör provtas. Var och en av sjukdomarna beskrivs på sidan "Sjukdomar som ingår i screeningprogrammet med PKU-prov".

Film om PKU-provtagning med undertexter på svenska

Film om PKU-provtagning med undertexter på andra språk

PKU-provet ska tas så fort som möjligt efter 48 timmars ålder. Ju senare provet tas efter denna tidpunkt desto svårare är det för laboratoriet att hitta de sjuka barn som programmet avser finna. Dessutom leder försenad provtagning till att sjuka barn i högre grad redan är påverkade eller irreversibelt skadade när resultatet av screeninganalysen är klar. Målet är att alla nyfödda barn i Sverige ska vara färdigscreenade inom en vecka från födseln.

Provet utgörs av blod som droppas på filtrerpappersdelen av en speciell remiss som rekvireras från vår webbutik.

Provet skickas till laboratoriet samma dag som det har tagits. Vi tillhandahåller svarspostetiketter så ni inte behöver köpa frimärken.

Så svaras screeningresultaten ut

När screeningresultatet är klart svaras det ut från laboratoriet. I de allra flesta fall påvisar screeningresultatet inte någon misstanke om sjukdom. I sådana fall skickar PKU-laboratoriet ut det negativa svaret till den svarsmottagare som angetts av provtagande enhet. 

Vid misstanke om sjukdom ringer en läkare från PKU-laboratoriet ut enligt nedan:

  • När det gäller barn där man misstänker någon av de två endokrina sjukdomarna kongenital hypotyreos (KH) eller medfödd binjurebarkhyperplasi (CAH) ringer en läkare från PKU-laboratoriet till den närmaste barnklinik som barnet tillhör. Därefter kommer barnläkare lokalt att meddela familjen och tillse att förnyad provtagning och kontroll sker.
  • För de medfödda metabola sjukdomarna meddelas vanligen en barnmetabolläkare vid något av de fyra metabola behandlingscentra (Norrlands Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus) och antingen kontaktar någon av dem familjen alternativt så kontaktar metabolläkare en erfaren barnläkare på lokalt sjukhus som sedan kallar in familjen för vidare utredning och kontroll.
  • Om barn med misstänkt SCID identifieras kommer läkare på PKU-laboratoriet att kontakta en barnimmunolog vid något av de tre centra där man har tillgång till specialistkompetens inom området och där man är vana att diagnostiscera och transplantera barn med SCID (Karolinska Universitetssjukhuset, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus). Dessa läkare kontaktar sedan antingen familjen själv eller beroende på födelseplats erfaren barnläkare på lokalt sjukhus som i sin tur kontaktar familjen för förnyad provtagning och kontroll.
  • Om barn med misstänkt SMA identifieras kommer läkare på PKU-laboratoriet att kontakta en barnneurolog vid något av de två centra där man har tillgång till specialistkompetens inom området neuromuskulära sjukdomar och där man har vana och erfarenhet av att diagnosticera och behandla barn med SMA (Karolinska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Universitetssjukhuset). Dessa läkare kontaktar sedan antingen familjen själv eller beroende på födelseplats erfaren barnläkare på lokalt sjukhus som i sin tur kontaktar familjen för förnyad provtagning och kontroll.

Det är mycket viktigt att veta att nyföddhetsscreeningen inte är en diagnos i sig själv, utan man måste alltid bekräfta positiva resultat med uppföljande undersökningar.

Gemensamt för de sjukdomar som vi screenar för är att de alla är mycket ovanliga och att nyfödda som har någon av sjukdomarna oftast är symtomfria men att svåra handikapp och symtom utvecklas senare, alternativt att barnen dör, om inte behandling sätts in tidigt. Bland de drygt 115 000 barn som föds varje år i Sverige är det sammanlagt mellan 80 och 100 som har någon av sjukdomarna som ingår i screeningprogrammet. 

Relaterad information

Urval av publicerade artiklar som handlar om vår nyföddhetscreening med blodprov

Kontakta PKU-laboratoriet

Telefon: 08-123 71470
Fax: 08-123 71474
E-post: pku.karolinska@regionstockholm.se

Provadress till PKU-laboratoriet

För nyföddhetsscreeningen använd de svarspostetiketter som screeninglaboratoriet tillhandahåller. Om ni saknar etiketter kontakta laboratoriet på telefon alternativt mail. Det är viktigt att brist på svarspostetiketter inte försenar prover. Om ni helt saknar etiketter går det att skriva motsvarande adress för hand.

För övriga prover utan svarspostetikett:

PKU-laboratoriet, CMMS
Anna Steckséns gata 47, L7:05
Karolinska Universitetslaboratoriet, Solna
Karolinska Universitetssjukhuset
171 76 STOCKHOLM

Till Karolinska Universitetslaboratoriets startsida