Exempel på kliniska scenarier som bör föranleda remiss till enhet för nationell högspecialiserad vård

Akut metabol kris

Avvikelser i biokemiska analyser, talande för metabol sjukdom:

 • Hyperammonemi (neonatalt > 200 µmol/L, efter neonatalperioden >100 µmol/L)
 • Metabol acidos med förhöjt anjongap
 • Avvikande p-aminosyror, p-acylkarnitiner, u-organiska syror
 • Låga karnitinnivåer
 • Ihållande/återkommande ketos
 • Förhöjt laktat i blod eller likvor 

Återkommande svåra hypoglykemier

Återkommande svåra hypoglykemier där hyperinsulinemi eller andra endokrina orsaker uteslutits

Kliniska fynd som föranleder remiss

 • Allvarlig hypoglykemi efter långvarig fasta
 • Hypoglykemi med samtidig metabol acidos, laktacidos, avvikande ketoner (hyper el hypo), oklar lever- eller njurpåverkan
 • Avvikande p-acylkarnitiner, p-aminosyror och/el U-organiska syror
 • Samtidig förekomst av hyperammonemi

Utredning innan remiss

 • Utred och uteslut icke-metabola orsaker till hypoglykemi med hänvisning till PM

Bifoga till remiss

 • Sammanfattande journalanteckningar
 • Lablista (inkl svar på prover ovan)
 • Svar på genomförda radiologiska undersökningar, samt ev fil för eftergranskning av MR undersökningar
 • Tillväxtkurva (barn)
 • Sammanfattning av dietistbedömning (om möjligt)

Avvikande utveckling och misstanke om metabol sjukdom

Utvecklingsregression eller oklar utvecklingspåverkan tillsammans med symtom från organ utanför CNS.

Kliniska fynd som föranleder remiss

 • Utvecklingsregression, progressiv eller i samband med infektion
 • Avvikande utveckling i kombination med symtom från organ utanför CNS
 • Medvetandepåverkan utan annan förklaring, progressiv eller i samband med infektion

Undersökningsfynd som föranleder remiss

 • Biokemiska avvikelser som visar påverkan på flera organsystem, acidos, förhöjt laktat
 • Avvikelser i mer specifikt metabola analyser
 • Avvikelser i radiologi/MRT som inger misstanke om metabol sjukdom t.ex avvikelser i basala ganglier

Bifoga till remissen

 • Sammanfattande sjukhistoria och symtombild inkl tillväxtkurva
 • Laboratoriefynd (metabola samt generella), radiologi, neurofysiologi
 • Andra relevanta undersökningsfynd t.ex hjärtundersökning, ögonundersökning

Episodisk encefalopati

Strokeliknande episoder, intermittent ataxi eller andra neurologiska symtom.

Kliniska fynd som föranleder remiss

 • Strokeliknande symtom som ej bättre förklaras av annan klinik
 • Intermittent ataxi i samband med infektion
 • Medvetandepåverkan utan annan förklaring, progressiv eller i samband med infektion

Undersökningsfynd som föranleder remiss

 • Radiologisk bild som inger misstanke om metabol stroke

Bifoga till remissen

 • Klinisk bild, laboratoriefynd (metabola samt generella), radiologi

B6-svarande epilepsi samt GLUT1-defekt​

B6-svarande epilepsi samt GLUT1-defekt.

Kliniska fynd som föranleder remiss

 • B6 svarande anfall
 • GLUT1-defekt
 • Medvetandepåverkan eller leverpåverkan under valproatbehandling
 • EEG med burst-suppressionmönster under nyföddhetsperioden?

Undersökningsfynd som föranleder remiss

 • Basalgangliepåverkan, laktatstegring, avvikande metabola prover

Bifoga till remissen

 • Klinisk bild inkl tillväxtkurvor, laboratoriefynd (metabola samt generella), radiologi, samt neurofysiologi

Återkommande rhabdomyolys​

Två eller fler episoder av rhabdomyolys som inte har någon uppenbar förklaring bör bedömas av NHV-center. Episoderna vid metabol myopati är ofta utlösta av fysisk aktivitet, men andra utlösande faktorer kan förekomma.

Bifoga till remissen

 • Klinisk bild, laboratoriefynd inklusive CK-värde och njurfunktionsprover.
 • Eventuella fynd vid muskelbiopsi, genetisk analys eller andra riktade undersökningar.

Misstanke om mitokondriell sjukdom​

Porfyri

Porfyri - återkommande svår smärta - akut porfyri

Återkommande svår smärta, oftast i buken i kombination med neurologiska manifestationer där akut porfyri kan misstänkas.

Kliniska fynd med duration ≥ 24 h som föranleder remiss

 • Intensiv smärta, oftast i buken men smärtor ifrån rygg, ben och armar kan förekomma
 • Hypertoni och/eller takykardi, illamående och kräkningar, oro och konfusion
 • Perifer neuropati
 • Akut encefalopati/krampanfall

Undersökningsfynd som föranleder remiss

 • Hyponatremi
 • PRES (posterior reversibile encephalopathy syndrome)

Bifoga till remissen

 • Sammanfattande sjukhistoria och symtombild
 • Släktanamnes
 • Laboratoriefynd (metabola samt generella), radiologi (lever, hjärna), neurofysiologi 

Porfyri - brännande hudsmärta med/utan kolestatisk leversjukdom, gallsten

Brännande hudsmärta i solexponerade områden, akut kolestatisk leversvikt.

Kliniska fynd som kan föranleda/föranleder remiss

 • Ljus/solexponering som utlöser intensiv hudsmärta, initialt utan kutana symtom. Fortsatt exponering kan leda till rodnad, svullnad och ödem, eventuellt sårbildning.
 • Gallsten hos barn i kombination med hudsmärta i ljusexponerade områden.
 • Akut kolestatisk leversvikt (barn och vuxna) i kombination med hudsmärta i ljusexponerade områden.

Undersökningsfynd som föranleder remiss 

 • Brännande smärta i huden vid sol/ljusexponering

Bifoga till remissen 

 • Sammanfattande sjukhistoria och symtombild
 • Släktanamnes
 • Laboratoriefynd (metabola samt generella), bilddiagnostik (lever)

Porfyri - hudblåsor, hemolytisk anemi i neonatalperioden, första levnadsåret

Hudblåsor, hemolytisk anemi, hyperbilirubinemi, (i neonatalperioden, första levnadsåret) där porfyri kan misstänkas.

Kliniska fynd som ger misstanke om porfyri

 • Prematur, splenomegali
 • Hudblåsor i ljusexponerade områden
 • Mörkfärgad urin/blöja
 • Hydrops fetalis

Undersökningsfynd som föranleder remiss

 • Hemolys
 • Hyperbilirubinemi
 • Avvakta fototerapi!

Bifoga till remissen

 • Sammanfattande sjukhistoria och symtombild
 • Släktanamnes
 • Laboratoriefynd (metabola samt generella), bilddiagnostik (lever, mjälte)

Porfyri - hudblåsor i solexponerade områden

Hudblåsor i solexponerade områden där porfyri kan misstänkas.

Kliniska fynd som föranleder remiss

 • Hudskörhet, vätskefyllda blåsor och svårläkta sår i solexponerade områden
 • Debutålder är vanligast efter 50 års ålder
 • Kan sällsynt debutera i barnaåldern

Undersökningsfynd

 • Blåsbildning, skör hud, ytliga sår, ärr, milier, hypertrichos hos kvinnor

Bifoga till remissen 

 • Sammanfattande sjukhistoria och symtombild
 • Släktanamnes
 • Laboratoriefynd (metabola samt generella), radiologi (lever)