PNH

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Paroxysmal Nocturn Hemoglobinuri
Metod:

Flödescytometri

Metoden används för att påvisa brist av GPI-bundna ytstrukturer på erytrocyter, monocyter och granulocyter.

Provtagning:

Blod tas venöst i 5 ml EDTA-rör.

Röret märks med namn och personnummer.

Alla prover med PNH-frågeställning skickas till klinisk patologi/cytologi i Huddinge.


Om patienten skall provtas på någon provtagningscentral/närvårdslab måste alltid beställningsunderlaget/remissen bifogas som papper med patienten.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Provet hanteras i rumstemparatur och lämnas snarast till provinlämningen på:
​Klinisk patologi och cancerdiagnostik
Karolinska Huddinge, F48.
Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

Prov kan lämnas till laboratoriet måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag.

För upplysningar kontakta flödescytometrilab på telefon 585 810 43.

OBS!
Dag före helgdag skall provet vara flödescytometri tillhanda före kl. 13:00.