PNH

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Paroxysmal Nocturn Hemoglobinuri
Metod:

Flödescytometri

Metoden används för att påvisa brist av GPI-bundna ytstrukturer på erytrocyter, monocyter och granulocyter.

Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care
Pappersremiss finns för utskrift under "Beställa analyser – våra remiss- och svarsalternativ".

Provtagning:

Blod tas venöst i 5 ml EDTA-rör.

Röret märks med namn och personnummer.

Alla prover med PNH-frågeställning skickas till klinisk patologi/cytologi i Huddinge.


Om patienten skall provtas på någon provtagningscentral/närvårdslab måste alltid beställningsunderlaget/remissen bifogas som papper med patienten.

Fixering: Ingen
Förvaring / transport:
Provet hanteras i rumstemparatur och lämnas snarast till provinlämningen på:
​Klinisk patologi och cancerdiagnostik
Karolinska Huddinge, F48.
Svarsrutiner:

Histologiprover
Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges inom 20 dagar
Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

Cytologiprover
Svarstiden för cytologi (cervixcytologi undantagen) är 5 arbetsdagar för 80:e percentilen.

Ackreditering:

​Ja

Kommentar:

Prov kan lämnas till laboratoriet måndag - fredag med undantag för helg som infaller en vardag.

För upplysningar kontakta flödescytometrilab på telefon 585 810 43.

OBS!
Dag före helgdag skall provet vara flödescytometri tillhanda före kl. 13:00.