Mag- och tarmkanalen, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativa sökord:
  • Ventrikel- och tarmbiopsier
  • appendix
  • histopatologisk diagnostik
Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)Provtagning:

Biopsier
Viktigt är att biopsierna omedelbart ska läggas i 4 % buffrad formaldehyd.

Appendix
Insändes intakt i 4 % buffrad formaldehyd

Stora preparat (operationspreparat)

Alla siter

Esophagus, ventrikel, duodenum, tunntarm, colon och rektum resektat
med cancer frågeställning skall ej klippas upp av kirurgen utan skall
inkomma färska till patologi och cytologilaboratoriet, skall helst hanteras direkt av patologen, alternativt kan de ligga ett par timmar i kylskåpet med ispåsar i burken tills den primära hanteringen sker.

Vid operation efter ordinarie tid skall inremitterande kirurg föra in i
tarmlumen och andra organkaviteter skumgummitampong eller liknande och
skall enbart klippa upp resektatet så mycket som det behövs för att
underlätta denna process, dock aldrig genom tumören. Därefter skall
resektatet fastnålas på korkplatta och läggas i formalin. Patologen
skall undersöka dessa resektat vid ordinarie tid för att avgöra om
optimala fixeringsförhållanden föreligger.

Resektat med tveklös benign frågeställning kan läggas direkt i formalin utan att klippas upp (inremitterande skall föra in i lumen skumgummitampong eller liknande i lumen om detta sker utanför ordinarie arbetstid), patologlaboratoriet får avgöra hur bästa fixeringen skall utföras (ev uppklippning, formalinbyte osv).

Det är önskvärt att kirurgen beskriver noggrant på remissen de strukturer som finns med i preparatet, speciellt vid avancerade resektat.

Ytterligare anvisningar finns för olika frågeställningar vad gäller esophagus, ventrikel, duodenum och colon/rectum - se tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Speciella anvisningar för esofagus vid; 

Esofagit
Ange klinisk frågeställning och diagnos samt endoskopiska fynd. Minst tre biopsier bör tas om verifiering av esofagit, respektive gradering av sådan önskas. Tagställen anges om möjligt i förhållande till gastroesofageal junktion (GEJ). Avståndet från tandraden är histopatologiskt mindre intressant än läget för GEJ. Om mindre än tre biopsier tas är orienteringen viktig varför de behöver appliceras på särskilt underlag för säkrare orientering.

Barretts esofagus
Ange klinisk frågeställning och diagnos. Vid misstanke på Barretts esofagus bör det tas biopsier från olika nivåer. Biopsitagning utförs från och med GEJ på minst varannan centimeters nivå i de fyra kvadranterna  upp till och med övergången mellan körtel- och skivepitel, så kallad ”squamocolumnar junktion- SCJ”. Tagställen bör anges i förhållande till  GEJ. Avståndet från tandraden är histopatologiskt mindre intressant än läget för GEJ. 

Speciella anvisningar för ventrikel vid;

Gastrit
Ange klinisk frågeställning och diagnos. Om endoskopiskt upptäckta fokala förändringar finns, beskriv dess läge och utseende. För diagnostik av kronisk gastrit bör minst tre biopsier tas från antrum (inom området 3 cm från pylorus) och corpus (mellersta delen). Materialet delas upp i olika fraktioner.

Tumör och tumörlik förändring
Ange klinisk frågeställning och diagnos. Ange ingreppets avsikt, om endast biopsier tagits eller om avsikten är att radikalt avlägsna förändringen. Biopsierna bör alltid innehålla muscularis mucosae för att anses vara kompletta.

Speciella anvisningar för duodenum vid;

Celiaki
Biopsitagning vid misstänkt celiaki görs via duodenoskopi och  biopsitagning av pars descendens och bulb delar av duodenum, i undantagsfall kan kapsel -endoskopi vara aktuell. Om biopsin skall orienteras görs detta på milliporfilter. 

Speciella anvisningar för colon vid;

Colit
Ange klinisk frågeställning och diagnos. Oavsett undersökningsteknik bör endoskopisten ange endoskopiska fynd, läge samt utseende. Biopsier tas efter ett standardiserat schema. Beteckningar etc. skall kunna läsas  av en utomstående eftergranskare. Vid påvisbar aktivitet av colit är det ofta av diagnostiskt värde att histologiskt verifiera eventuell diskontinuerlig inflammation vilket gör att biopsier bör tas även från områden med endoskopiskt normal slemhinna.

Dysplasi vid IBD
Ange klinisk frågeställning och diagnos. Flertalet av undersökningarna med
denna frågeställning görs inom ramen för ett uppföljningsprogram  vilket talar om
hur många biopsier som skall tas från olika delar av colon. Eventuella fokala
förändringar anges med läge och utseende.

Biopsi av tumör eller tumörlik förändring
Ange klinisk frågeställning och diagnos, läge och utseende på de förändringar
från vilka biopsier tas samt om endast biopsier tagits eller om avsikten varit
att radikalt avlägsna förändringen. Biopsitagning bör om möjligt vara så djup att
muscularis mucosae är representerad i samtliga biopsier. 

Operationspreparat av tumör i colon eller rektum
 
Samtliga preparat med tumör i colon och rektum skall inkomma till patolog-laboratoriet i färskt tillstånd med ispåsar i burken. Preparatet får inte klippas upp av kirurgen. Vid patologlaboratoriet ansvarar patologen för att erhålla en bra fixering (genom att klippa upp enbart så mycket som det behövs för att kunna stoppa in skumgummitampong genom hela resektatets lumen och absolut inte genom tumören, samt att fastnåla resektatet på korkplatta i enlighet med originell anatomi så att alla strukturer lättare kan identifieras vid utskärning.
Eventuella kaviteter skall fyllas på med formalin helst genom att spruta in formalin än att klippa upp dem). Det vore önskvärt, dock kan vara svårt för kirurgen att markera olika strukturer eller själv komma till patologlaboratoriet och förevisa preparatet, det är dock av ytterst vikt att man beskriver noggrant både på remissen och operationsberättelsen vilka strukturer som opererades bort, speciellt när den utförda operationen varierar från väldefinierade ingrepp. Hela resektatet skall sedan läggas i burkar med stor mängd
formalin och låtas fixera i minst 48 till 72 timmar.

Om operationen avslutas/sker utanför ordinarie arbetstid, får kirurgen minimalt klippa upp resektatet, dock aldrig genom tumören, föra in skumgummitampong eller liknande i tarmlumen, fastnåla resektatet  på korkplatta i anatomiskt läge och lägga preparatet i burk med adekvat mängd formalin. Patologen ansvarar för att på ordinarie arbetstid kontrollera att optimala fixeringsförhållanden föreligger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fixering: Se ovan.
Förvaring / transport:

Prover fixerade i 4% buffrad formaldehyd förvaras i rumstemperatur i väntan på transport. 

Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 dagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 dagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

​Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid frågeställning motilitetsstörning skall inremitterande helst kontakta
patologlaboratoriet i Huddinge för diskussion om frågeställningen/kliniska misstanken och huruvida kompletterande analyser kommer behövas, exempelvis biokemi, så att material tillvaratas (exempelvis del av biopsin skall färskfrysas, biobankas osv).