Mag- och tarmkanalen, histopatologisk diagnostik

Klinisk patologi/cytologi

Alternativt sökord: Esofagus, Ventrikel, Appendix, Tarm, Biopsier, Resektat, Mag - och tarmkanalen histopatologisk diagnostik
Metod:
Histopatologi
Remiss:

Elektronisk beställning i Take Care

Pappersremiss finns för beställning i Webbutiken på Karolinska.se (Webbutiken - Karolinska Universitetssjukhuset)

I samtliga remisser skall frågeställning, relevanta kliniska uppgifter, eventuella behandlingar, endoskopiska fynd och provtagningsställe anges. För resektat anges dessutom operationstyp och inkluderade strukturer. Vid cancerfrågeställning anges om neoadjuvant behandling har givits eller om det rör sig om direkt kirurgi. Det är viktigt att kirurgen noggrant beskriver både i remissen och i operationsberättelsen vilka strukturer som opererats bort, speciellt om operationen avviker från väldefinierade ingrepp.

Märk provbehållaren med patientidentitet och typ av preparat. Om flera fraktioner skickas, märk provbehållaren med fraktionsnummer, inte locken.

Vissa speciella diagnoser kräver ytterligare remissinformation. Var god och se avsnittet under rubriken Tilläggsinformation.

Provtagning:

BIOPSIER

Biopsier skall omedelbart läggas i 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd) och sedan förvaras i rumstemperatur. Formalinvolymen bör vara 10 gånger större än biopsivolymen.

Om välorienterade biopsier krävs för säkrare mikroskopisk bedömning (t.ex. biopsier från duodenum) bör biopsierna läggas på Millipore®-filter eller liknande underlag för att underlätta orienteringen innan biopsierna läggs i formalinlösning.

Biopsierna måste innehålla muscularis mucosae för att anses vara kompletta.

Biopsirören märks inklusive fraktionsnummer på rören, ej på locken.

OPERATIONSPREPARAT

APPENDIX

Insändes intakt i 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd). För att uppnå god fixering bör formalinvolymen vara 10 gånger större än preparatvolymen. Preparatet skickas intakt och skall således ej skäras/klippas upp före fixering.

SLEMHINNERESEKTAT: endoskopisk mukosal resektion (EMR) och endoskopisk submukosal dissektion (ESD)

Resektatet uttaget i sin helhet nålas upp på en kork- eller gummiplatta med slemhinnan uppåt. Om bedömning av anatomiskt orienterat preparat önskas, skall orienteringen markeras på relevant sätt, t.ex. med en knappnål med avvikande färg, och orienteringen anges i remissen. Därefter läggs preparatet i en burk med 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd) med slemhinnan nedåt i formalinet. För att uppnå god fixering bör formalinvolymen vara 10 gånger större än preparatvolymen. Burken måste ha adekvat storlek så att plattan flyter och under transporten ej kan fastna i olämplig position eller vändas så att slemhinnan hamnar ovanför formalinnivån. Piecemeal EMR- eller ESD-resektat behöver inte nålas upp på platta utan kan läggas direkt i formalinlösningen.

RESEKTAT MED CANCERFRÅGESTÄLLNING

1. Operation under ordinarie arbetstid

Samtliga resektat från esofagus, ventrikel, duodenum, tunntarm, kolon och rektum

Preparatet insändes intakt i färskt tillstånd i en burk med ispåsar eller kyld container till Klinisk patologi och cancerdiagnostik. Kirurgen skall ej klippa upp resektatet. Det är önskvärt att kirurgen markerar strukturer, som är svåridentifierade och som avviker från standardoperation, alternativt själv kommer till patologilaboratoriet och demonstrerar preparatet.

2. Operation efter ordinarie arbetstid

Esofagus- och ventrikelresektat

Resektatet insändes intakt i 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd). Formalinvolymen bör vara 10 gånger större än preparatvolymen. Kirurgen skall ej klippa upp resektatet.

Tarm- och rektumresektat

Tarmen klipps upp inom de normala delarna från resektionsränderna fram till ett par cm proximalt och distalt om tumörområdet. Tunntarmen klipps upp i den antimesenteriella sidan, kolon i den fria tenian. Tumören skall alltid behållas intakt, d.v.s. tarmen skall aldrig klippas upp genom tumörområdet!

Rektumresektat klipps upp från den proximala resektionsranden till ett par cm proximalt om tumörområdet eller omslagsvecket beroende på vilket av dessa är mest oralt. Omslagsvecket och mesorektum lämnas alltid intakt för optimal bedömning av den cirkumferentiella resektionsytan.

Tarm/rektuminnehållet skall försiktigt sköljas ur. Därefter skall fuktat vätskeledande material (gasväv, skumgummi) försiktigt föras in i lumen. Resektatet bör nålas upp på en korkplatta i anatomisk position och läggas i 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd). För att uppnå god fixering bör formalinvolymen vara 10 gånger större än preparatvolymen. Det är önskvärt att kirurgen markerar och i remissen anger strukturer, som är svåridentifierade och som avviker från standardingrepp.

TARMRESEKTAT MED TVEKLÖST BENIGN FRÅGESTÄLLNING

1. Operation under ordinarie arbetstid

Preparatet insändes intakt i färskt tillstånd i en burk med ispåsar eller kyld container till Klinisk patologi och cancerdiagnostik. Kirurgen skall ej klippa upp resektatet.

2. Operation efter ordinarie arbetstid

Tarm receserad p.g.a. kolit utan stenoser, fistlar eller perforationer bör klippas upp i sin helhet. Tunntarm klipps upp i den antimesenteriella sidan, kolon i den fria tenian och rektumpreparat i dess främre omfång. Om tarmen företer stenoser, perforationer eller fistlar bör dessa områden bevaras intakta. Tarminnehållet skall försiktigt sköljas ur. Resektatet läggs i 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd). För att uppnå god fixering bör formalinvolymen vara 10 gånger större än preparatvolymen.

I avsnittet Tilläggsinformation ges ytterligare anvisningar för specifika frågeställningar i esofagus, ventrikel, duodenum, tarm och rektum.

Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Speciella anvisningar för esofagus

Esofagit

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes (symtom, symtomduration), behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), endoskopiska fynd (läge och utseende) anges.

Antal biopsier och provtagningsställe: Ju fler väl tilltagna biopsier per tagställe som tas, desto större är sannolikheten att erhålla representativt material. Provtagningsstället anges som avståndet från tandraden och/eller gastroesofageala övergången (definierad som den proximala gränsen av de gastriska vecken). Det bör tydligt framgå om och vilken biopsi som härrör från cardia. Biopsier från olika lokalisationer skall läggas i separata burkar/rör och tydligt märkas.

Vid frågeställningen ”eosinofil esofagit” har rutinen hittills varit att ta biopsier från proximala, mellersta och distala esofagus. Enligt de senaste riktlinjerna från UEG, EAACI ESPGHAN, and EUREOS bör minst sex biopsier tas från minst två olika ställen, proximala och distala esofagushälften, med fokus på endoskopiskt avvikande områden.

Vid misstanke om gastroesofageal refluxsjukdom hos barn rekommenderas att biopsier tas från både nedre och mellersta esofagus för att utesluta annan orsak till esofagiten. Biopsier från nedre esofagus bör tas från nivån motsvarande 10 % av esofagus längd ovan gastroesofageala övergången (GEJ). Biopsier från mellersta esofagus bör tas motsvarande mitt i matstrupens längd.

Barretts esofagus

Remiss: Frågeställning, behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, behandlingstid), endoskopiska fynd inklusive Pragklassifikationen CxMx, information om tidigare biopsier uppvisade dysplasi samt uppgift om patienten har behandlats med mukosaresektion eller radioablation anges.

Antal biopsier och provtagningsställe: Biopsier bör tas enligt Seattleprotokollet, d.v.s. kvadrantbiopsier på varannan cm av BE-segmentets längd i separata rör. Av praktiska skäl kan biopsierna från samma nivå samlas i ett rör. Provtagningen baseras på rekommendationer från Svensk Gastroenterologisk Förening angivna i Nationella riktlinjer för utredning samt handläggning av Barretts Esofagus. Provtagningsställena anges som avstånd från tandraden.

Tumör och tumörliknande förändring

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes, behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), tidigare ingrepp, indikation för endoskopin, endoskopiska fynd (förändringens läge och dess utseende enligt Paris-klassifikationen) samt syfte med ingreppet (biopsi eller radikalt avlägsnande) anges.

Antal biopsier och provtagningsställe: Minst sju biopsier skall tas från tumören. Biopsitagningen bör vara så djup att muscularis mucosae är representerad i biopsierna. Provtagningsstället anges som avstånd från tandraden.

Speciella anvisningar för ventrikel

Gastrit

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes (symtom, symtomduration, komorbiditet), behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), indikation för endoskopin och endoskopiska fynd (läge och utseende) anges. För eventuella endoskopiskt upptäckta fokala förändringar beskrivs deras läge och utseende enligt Paris-klassifikationen.

Antal biopsier och provtagningsställe: Biopsierna bör tas enligt rekommendationen i den ursprungliga Sydney-klassifikationen, d.v.s. minst två biopsier från antrum (motsvarande området tre cm proximalt om pylorus) och två biopsier från corpus, en biopsi från framvägg respektive bakvägg. För riktad uppföljning av patienter med kronisk atrofisk gastrit bör även en biopsi från angulusvecket (incisura angularis) tas. Biopsierna insändes i separata rör.

Tumör och tumörliknande förändring
Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes, behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), tidigare ingrepp, indikation för endoskopin, endoskopiska fynd (förändringens läge och dess utseende enligt Paris-klassifikationen) samt syfte med ingreppet (biopsi eller radikalt avlägsnande) anges. Antal biopsier och provtagningsställe: Minst sju biopsier skall tas från tumören. Biopsitagningen bör vara så djup att muscularis mucosae är representerad i biopsierna. Förutom biopsier från lesionen bör alltid tas minst två biopsier från bakgrundsslemhinna (corpus och antrum) för att undersöka eventuell förekomst av kronisk gastrit. Provtagningsställena anges som avstånd från cardia och/eller pylorus.

Speciella anvisningar för duodenum

Celiaki

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes (symtom, symtomduration, komorbiditet), behandling med diet eller läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid) och endoskopiska fynd (läge och utseende) anges. Vid eventuella endoskopiskt upptäckta fokala förändringar beskrivs deras läge samt utseende enligt Paris-klassifikationen.
Antal biopsier och provtagningsställe: Fyra till sex biopsier från duodenum och två biopsier från bulbus duodeni bör tas enligt Nationellt vårdprogram för celiaki Version 1.0. Det är viktigt att biopsierna är korrekt orienterade varför biopsierna bör läggas på Millipore®-filter eller liknande underlag för att underlätta orienteringen och därmed den mikroskopiska bedömningen.

Speciella anvisningar för kolon

Kolit

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes (symtom, symtomduration, komorbiditet, eventuell epidemiologi), resultat av laboratorieanalyser, behandling (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), indikation för endoskopin, endoskopiska fynd (läge och utseende) och eventuella radiologiska fynd anges.
Antal biopsier och provtagningsställe: Vid misstanke om inflammatorisk tarmsjukdom rekommenderas undersökning med ileokoloskopi innan behandling påbörjas eftersom behandlingen kan påverka den histologiska bilden. Biopsier tas från minst fem olika tagställen (ileum, höger kolon, colon transversum, vänster kolon, rektum). Med fördel kan provtagning och fraktionsnumrering enligt Stockholmsstudien användas (tio tagställen från kolon och en från terminala ileum). Minst två biopsier tas från vardera tagställe från såväl inflammatoriskt förändrade områden som endoskopiskt normala områden för att histologiskt kunna verifiera en ev. diskontinuerlig inflammation. Hos patienter med fulminant kolit rekommenderas minst två biopsier från minst ett tagställe. Vid misstanke om mikroskopisk kolit tas biopsier från tre tagställen (höger kolon, colon transversum, vänster kolon). Biopsier från de olika kolonlokalerna ska läggas i separata rör.

Dysplasi vid IBD

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes inklusive information om tidigare biopsier uppvisade dysplasi, behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), indikation för endoskopin, om biopsierna är riktade (synlig lesion) eller icke riktade (slumpmässiga) samt endoskopiska fynd (läge och utseende) anges. Synliga lesioner beskrivs enligt Paris-klassifikationen. Vidare anges om ingreppets syfte är biopsi eller radikalt avlägsnande. Antal biopsier och provtagningsställe: De flesta undersökningarna med denna frågeställning görs inom ramen för ett övervakningsprogram (surveillance) varför antal biopsier och tagställen bestäms utifrån använd endoskopisk metod och patientens riskfaktorer enl. rekommendationer i Nationellt vårdprogram för vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom.

Tumör eller tumörliknande förändring

Remiss: Frågeställning, adekvat anamnes (symtom, symtomduration, komorbiditet), behandling med läkemedel (pågående eller avslutad, typ och behandlingstid), endoskopiska fynd (förändringens läge och dess utseende enligt Paris-klassifikationen) samt ingreppets syfte (biopsi eller radikalt avlägsnande) anges. Antal biopsier och provtagningsställe: Minst fyra – fem biopsier skall tas från olika delar av tumören. Biopsitagningen bör vara så djup att muscularis mucosae är representerad i biopsierna. 

 

 

 

 

 

 

Fixering:

10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd)

För att uppnå god fixering bör formalinvolymen vara 10 gånger större än preparatvolymen.

Förvaring / transport:

Resektat i färskt tillstånd förvaras i en burk med ispåsar, ett kylskåp eller kyld container före och under transport till Klinisk patologi och cancerdiagnostik.

Prover fixerade i 10 % neutralbuffrat formalin (4 % formaldehyd) förvaras i rumstemperatur. 

Svarsrutiner:

Histologiprover

Svar på biopsier ges vanligen inom 10 arbetsdagar.
Svar på operationspreparat ges vanligen inom 20 arbetsdagar.

Svarstiden kan dock variera beroende på utredningens omfattning och prioritet.

​Fryssnitt

Svar ges inom ca 30 minuter efter det att provet ankommit till labbet.Ackreditering:
Ja
Kommentar:
Vid frågeställning motilitetsstörning skall inremitterande helst kontakta Klinisk patologi och cancerdiagnostik i Huddinge för diskussion om frågeställningen/kliniska misstanken och huruvida kompletterande analyser kommer behövas, exempelvis biokemi, så att material tillvaratas på ett adekvat sätt (t.ex. kan del av biopsin frysas eller sparas i biobank osv).