Sköljvätska, endoskopdiskdesinfektor och endoskopkanal

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
​​Det ankommer på respektive endoskopienhet att besluta om provtagningsfrekvens avseende sköljvätska från endoskopdiskdesinfektorer och kanalförsedda endoskop. Vid tveksamheter rekommenderas kontakt med Vårdhygien.​​ ​​

Se även Vårdgivarguiden, Vårdhygiens information om Endoskop

Kontrollodling av endoskopdiskdesinfektor​

Endoskopiska instrument rengörs och desinfekteras i specialkonstruerade endoskopdiskdesinfektorer. Standard SS EN-ISO 15883 beskriver bland annat hur denna process ska valideras genom odling av slutsköljvätska.
 
Odling rekommenderas vid installation och därefter åtminstone en gång/år.
 
Anvisningen gäller även diskdesinfektor för TEE-prober.
 

Kontrollodling av kanalförsedda flexibla endoskop

Endoskop kommer i kontakt med kroppsvätskor i samband med undersökningar och behandlingar och behöver rengöras systematiskt både manuellt mekaniskt och med desinfektion i endoskopdiskdesinfektor för att uppnå kravställd renhetsgrad. 
 
​Endoskop som är kontaminerade vid användandet utgör en stor risk för smitta och smittspridning. I vissa situationer rekommenderas därför mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop. Länk till ​​Svensk F​örening för Vårdhygien (SFVH), se Mikrobiologisk provtagning av kanalförsedda flexibla endoskop​​
 
Anvisningen gäller inte provtagning av endoskop som saknar kanal.

Mer Information om endoskop
Se även Vårdgivarguiden, Vårdhygiens information om Endoskop​
Metod:
Slutsköljvätska från endoskopdiskdesinfektor
Filtrering och odling av filter på flera typer av medier för kvantifiering av totalantal viabla mikroorganismer, Pseudomonas aeruginosa och mykobakterier.

Sköljvätska från endoskopkanal
Filtrering och odling av filter på flera typer av medier för kvantifiering av totalantal odlingsbara och kliniskt relevanta mikroorganismer som kan förekomma i luftvägar eller gastrointestinalkanalen (utom mykobakterier). 

Artbestämning utförs på samtliga fynd och resistensbestämning utförs för att identifiera MRSA, VRE, ESBL och karbapenemresistenta Pseudomonas aeruginosa och bakterier tillhörande Acinetobacter baumannii-gruppen. 
Remiss:
Klinisk mikrobiologi alternativt utskrivbar Remiss Konsultation. Beställningen utförs endast på pappersremiss.

Ange på remissen
- avsändare, telefonnummer
- beteckning på endoskopdiskdesinfektor/endoskop
- provtagningsdatum och klockslag

Ange önskad analys
- odling Sköljvätska, Endoskopdiskdesinfektor
- odling Sköljvätska, Endoskopkanal
Provtagning:
Kontakta Hygienlaboratoriet minst 5 vardagar innan planerad provtagning. Telefon: 08-123 735 68 
Epost: Hygienlaboratoriet i Solna

Prov omhändertas måndag - torsdag, helgfria vardagar. Provtagning ska inte utföras på fredagar eller dag före helg.

Prov från slutsköljvätska, endoskopdiskdesinfektor
Ta prov från slutsköljvätska efter genomgånget program enligt anvisning från tillverkaren för respektive endoskopdiskmaskin.

Desinfektera provtagningsöppningen före provtagningen:
Använd till exempel en bomullspinne med alkoholbaserat desinfektionsmedel. Alkoholen ska avdunsta helt innan provtagningen.
 
Inom Region Stockholm:
Använd Sterila endotoxinfria flaskor à 300 mL. 
- för varje prov behövs 3 fyllda flaskor

Utanför Region Stockholm:
Använd steril flaska av glas eller plast.
- använd två 0,5 L flaskor eller en 1 L flaska
 
Prov från endoskopkanal med sköljvätska
För rutiner kring provtagning, se lokala rutiner, och om det saknas kontakta Hygienlaboratoriet.  
 
För provtagning behövs:
 • Steril endotoxinfri flaska à 300 mL.
 • Minst 200 mL steril koksaltlösning (0,9% NaCl).
 • Steril provtagningsborste.
  Rena (icke-sterila) borstar bör steriliseras innan provtagning för att undvika kontamination av provet. Om sterilisering inte är möjlig, kontakta Hygienlaboratoriet för överenskommelse om kontrollodling.
Provtagning
Använd en Steril endotoxinfri flaska à 300 mL per prov
- fyll med 200 mL sköljvätska per flaska. 
 
Ta prov från endoskop med torra kanaler efter förvaring enligt verksamhetens rutin i minst 12 timmar. Detta för att efterlikna de förutsättningar som råder när endoskopet används till patient. 
Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

 • Förvara provet kylt. 
 • Provet ska kylas ned före transport.
 • Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 24 timmar.


Transport inom Region Stockholm:

 • Transportera provet kylt i utskickade transportväskor.
 • Väskan ska plomberas med vit plombering för att visa att väskan innehåller prov. Beställ vit plombering i Webbutiken.


Transport utanför Region Stockholm:

 • Transportera provet kylt i till exempel frigolitlåda.
 • Transportlådan returneras inte. 
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Slutsköljvätska, endoskopdiskdesinfektor
Preliminärt svar lämnas efter 7 vardagar.
Slutsvar lämnas tidigast efter 28 dagar.
 
Sköljvätska från endoskopkanal
Preliminärt svar lämnas efter 2 vardagar.
Slutsvar lämnas efter 7 dagar.
 
Telefonsvar sker vid växt av kliniskt relevanta fynd.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​
Kommentar:
​​Detektionsgräns 1 CFU/ 100 mL.