Renat vatten och hemodialysvätska

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Endotoxin Renat vatten och hemodialysvätska
  • Dialys
  • Hemodialysvätska
  • Renat vatten
  • Vatten, dialys
Indikationer / kompletterande analyser:
Odling och endotoxinbestämning av vatten (för tillredning) och hemodialysvätska utförs enligt anvisningar i aktuell Svensk Läkemedelsstandard.

Kvalitetskontroll
Mikrobiologisk kvalitet ska kontrolleras genom odling och endotoxinanalys en gång per månad eller med längre intervall enligt lokal överenskommelse. 

Renat vatten från RO-anläggning
Även renat vatten från RO-anläggning utan samröre med dialysbehandling kan kontrolleras med odling. Provtagning rekommenderas i sådant fall 6 gånger per år.
Metod:
Odling och endotoxinbestämning
Remiss:
Beställning utförs endast på pappersremiss.

Remiss för Renat vatten och Hemodialysvätska enligt överenskommelse mellan verksamheten och laboratoriet. Kontakta hygienlaboratoriet E-post hygien.mikrobiologi.karolinska@sll.se

Alternativt kan Remiss Klinisk mikrobiologi användas.
Provtagning:
Förberedelser - provtagningsschema
Skicka gärna provtagningsschema per år för optimal provhantering på laboratoriet. Saknas provtagningsschema, meddela laboratoriet 2 veckor innan provtagning. Ange provtagningsdatum, typ av prov och antal flaskor/rör. Kontakta hygienlaboratoriet E-post hygien.mikrobiologi.karolinska@sll.se

Provtagning
Ta inga prov dagen före helg. Utför provtagningen helgfria vardagar.

Använd Centrifugrör koniskt PS​
- fyll röret med ca 8 mL vätska. Om provtagningen omfattar fler än 10 prov, kontakta hygienlaboratoriet 5 vardagar innan prov tas.

Rören är av endotoxinfri polystyrenplast som inte adsorberar endotoxin och därför lämpar sig bäst för provtagning.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
  • Vid behov ska provet kylas ned före transport.
  • Proverna ska anlända till laboratoriet inom 20 timmar.
  • Transportera proverna kylt i utskickade transportväskor.
  • Väskan ska plomberas med vit plombering för att visa att väskan innehåller prov. Beställ vit plombering i Webbutiken
Felkällor: Felaktig provtagning: Sterilt provrör av polypropylenplast ska inte användas. Rapporter har visat att endotoxin kan adsorberas till ytan av rören, vilket skulle kunna leda till falskt negativa analysresultat.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Odling: Svar på godkänt resultat lämnas inom 8-10 dagar. Telefonsvar på ej godkänt resultat lämnas efter 3-7 dagar.

Endotoxinbestämning: Telefonsvar på ej godkänt resultat lämnas inom 1-2 dagar. Svar på godkänt resultat lämnas samtidigt som odlingsresultatet.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​