Legionella i vatten

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Vatten, legionellaodling
  • Legionellaodling vatten
Indikationer / kompletterande analyser:
Kontroll av förekomst av legionellabakterier i vattenledningar vid utredning av misstänkt VRI med legionella inom Region Stockholm. Undersökning av vatten med låg bakgrundsflora utförs enligt ISO-standard 11731:2017 Vattenundersökningar- Kvantifiering av Legionella.

Artbestämning utförs och för Legionella pneumophila bestäms serogrupp 1 och 2-14.

Legionella förekommer naturligt i ytvatten och växer till i beläggningar i rörledningar, duschslangar m.m. då vattentemperaturen är 20-45°C. Inhalation av aerosol som innehåller legionella kan ge svår pneumoni särskilt hos patienter med immunbrist.
Metod:
Legionellaodling
Odlingen är kvantitativ och utförs med filtrering.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Beställning utförs endast på pappersremiss. Kontakta laboratoriet telefon 08-123 735 68 för beställning av remiss, flaskor och provtagningsinstruktion.
Provtagning:
Kontakta laboratoriet på telefon 08-123 735 68 eller E-post hygien.mikrobiologi.karolinska@regionstockholm.se före provtagningen för beställning av flaskor och utförlig provtagningsinstruktion.

Vatten
Använd Steril 300 mL flaska med natriumthiosulfat.
Bild: Flaska med 3,5% natriumthiosulfat
Till varje tappställe används två flaskor för provtagning av ospolat respektive spolat prov.   

Biofilm/beläggningar/duschslangar mm

Använd TRANSWAB lila
Efter provtagning, stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
  • Vid behov ska provet kylas ned före transport.
  • ​Flaskorna ska anlända till laboratoriet inom 20 timmar.
Felkällor: Prov från kyltorn och andra vatten med hög bakgrundsflora av andra bakterier.
Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
Svar lämnas inom 7-10 dagar.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​.​​
Kommentar:
Detektionsgränsen är 10 CFU/ L