Trombocytaggregation med Multiplate, Trombocytaggr(imp)

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Trc-ASPI(Multiplate), Trc-ADP(Multiplate), Trc-TRAP(Multiplate)
Indikationer / kompletterande analyser:

Vid behandling av trombocythämnade läkemedel (acetylsalicylsyra, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, IIb/IIIa antagonister (t.ex vid trauma)
Utredning av effekten av trombocythämmande läkemedel
Inför operation av patient som får behandling av trombocythämmande läkemedel.
Vid dessa indikationer ska ASPI och ADP tester beställas i första hand. TRAP ska endast beställas vid behandling med GPIIb/IIIa-blockerare.

Det finns för närvarande inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att Multiplate kan rekommenderas i allmän blödningsutredning eller preoperativ screening.

Tilläggsinformation

Medicinsk bakgrund, indikation/er
Multiplate impedans-aggregometri är en metod för att kvalitativt studera trombocyters aggregationsförmåga. Analysen utförs på helblod. Syftet med metoden är kontroll av behandling med trombocythämmande läkemedel (ASA, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor, IIb/IIIa antagonister).
Adekvat trombocytaggregationshämning är av central betydelse för klinisk behandling av patienter med hög risk av arteriell trombos, t.ex. efter stentbehandling eller i akuta koronara syndrom (ACS). Klopidogrel eller ASA "resistance" (minskad effekt av det läkemedlet i patienten) är associerad med en signifikant ökad risk för arteriell tromboembolism.
Däremot kan nedsatt trombocytfunktion orsaka hemorragiska komplikationer under kirurgiska ingrepp. Multiplate impedans-aggregometri möjliggör snabb undersökning av läkemedelsinducerad trombocytdysfunktion.

Medicinsk bedömning
Behandling med ASA ger nedsatt aggregeringsförmåga mätt med ASPI-test men ej med ADP eller TRAP-testerna. Behandling med P2Y12-hämmare som klopidogrel (Plavix), prasugrel (Efient) och ticagrelor (Brilique) ger nedsatt aggregation endast med ADP-test. Behandling med GpIIb/IIIa-hämmare som Abciximab ger nedsatt aggregation i samtliga tester. Ofta behandlas patienten med både ASA och P2Y12-hämmare vilket förväntas slå ut trombocytens aggregationsförmåga i både ASPI och ADP-testet.
U-värdet för vad som anges som normal respons för P2Y12-hämmare (klopidogrel i första hand) varierar i litteraturen och därför ska den tabellen ses som orientering för vad som anses vara terapeutisk nivå för low/non-respons vid behandling:


Enligt Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
 
Läkemedel Test Terapeutisk nivå Low responder Non responder
​(exempel) ​(U) ​(U) (U) ​(U)
​ASA ​ASPI ​< 30 ​30-65 ​> 65
​Klopidogrel ​ADP ​< 30 ​30-45 ​> 45
​Abciximab ​TRAP ​< 30 ​30-80 ​> 80
 
På individbasis är det mest optimala att kontrollera trombocytfunktionen såväl före som efter insatt medicinering. Vid utsättning av ASA ses vanligen en signifikant förbättring av trombocytfunktionen redan efter 4 timmar. Efter 2-5 dagar är ASA-effekten helt borta. För klopidogrel kvarstår den trombocythämmande effekten upp till en vecka efter sista dosen.

 
Referenser
1. Bonello L et al. Am J Cardiol. 2009; 103: 5-10.
2. Jambor C et al. Anesth Analg. 2009; 109: 25-31
3. Mengistu AM et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008; 22: 40-6.
4. Müller-Schunk S et al. Am J Neuroradiol. 2008; 29: 786-91.
5. Rahe-Meyer N et al. Anesth Analg. 2008; 107: 1791-7.
6. Rahe-Meyer N et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2009; 53: 168-75.
7. Sibbing D et al. J Am Coll Cardiol 2008; 53: 849-56.
8. Sibbing D et al. J Thromb Haemost 2010; 8: 250-56.
9. Siller-Matula JM et al. J Thromb Haemost 2010; 8: 351-9.
10. Valarche V et al. J Thromb Haemost. 2011; 9: 1645-7.
11. Thalén S et al Thromb Res 2013; 132: 77-80.
12. Kong R et al Int Jnl. Lab. Hem 2015; 37: 143-147.
Metod:
Impedans

Multiplate trombocytaggregation metod mäter trombocytfunktion i helblod med impedansteknik. Multiplate har en hög känslighet för trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, IIb/IIIa antagonister).
Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Följande uppgifter måste anges på beställningen/remissen:
- Trombocythämmande läkemedel
- Substitution (trombocytkoncentrat)
- Aktuellt trombocytantal. OBS att B-Trombocyter ska beställas och provtas samtidigt som Multiplate-analyserna.

Vid B-Trombocyter < 50 x 109/L ska analys inte utföras.

Provtagning:

Specialrör

- Hirudin-rör S-Monovette, Sarstedt. Plaströr med tillsats av hirudin som drar 1,6 mL. Om alla tre analyserna beställs ta 2 st rör.
Länk till webbsida med instruktion för provtagning med vacuumteknik.​
Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör och försiktigt vändas 5-10 gånger direkt efter provtagning.

Rör och hylsa kan hämtas på Klinisk kemi och KUL 24Sju ( bild på röret finns på sidan Provtagningsmateriel/Venprovtagningsrör).

- ”Hirudin-rör, vit propp”. Vakuumrör, plast, med tillsats av hirudin, drar 3 mL.  Om lager finns av detta rör så går det bra att använda det till utgångsdatum.

Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör och försiktigt vändas 5-10 gånger direkt efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, inte via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

B-Trombocyter beställs akut och provtas vid samma tillfälle.
Vid B-Trombocyter < 50 x 109/L ska analys inte utföras.

OBS! Kontakta klinisk kemi och KUL 24Sju (08-517 719 99) före provtagning för planering av eventuell transport till analyserande lab. Prov skall omedelbart lämnas till Klinisk kemi och KUL24Sju, efter provtagning (se mer information under Förvaring/transport).

Vid intag av s.k. laddningsdos av Plavix ska prov tas tidigast 24 tim efter intaget.
Motsvarande för ASA är 2 tim efter insatt behandling.

Förvaring / transport:

Får ej centrifugeras.
Får ej skickas med rörpost (ref Thalén)
Förvaras/transporteras i rumstemperatur.
Proverna måste vara det analyserande laboratoriet tillhanda senast 2 timmar efter provtagning.
Prover analyseras dygnet runt i Solna och på Danderyd. Om ordinarie transport inte går att använda så ordnas en extratransport, som betalas av provbeställaren.

Referensintervall:
Trc-ASPI(Multiplate)  53 – 135 U
Trc-ADP(Multiplate) 55 – 114 U
Trc-TRAP(Multiplate) 93 – 159 U
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej