Trombocytaggregation med Multiplate, Trombocytaggr(imp)

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Trc-ASPI(Multiplate), Trc-ADP(Multiplate), Trc-TRAP(Multiplate)
Indikationer / kompletterande analyser:

Står patient på trombocythämnade läkemedel (acetylsalicylsyra, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, IIb/IIIa antagonister (t.ex vid trauma)?
Har dessa trombocythämmande läkemedel effekt?
Får patienten som står på trombocythämmande läkemedel opereras (hur ser trombocytfunktion ut)?
Vid dessa indikationer ska ASPI och ADP tester beställas i första hand. TRAP ska endast beställas vid behandling med GPIIb/IIIa-blockerare.

Det finns för närvarande inte tillräckliga vetenskapliga belägg för att Multiplate kan rekommenderas i allmän blödningsutredning eller preoperativ screening.

Tilläggsinformation

Medicinsk bakgrund, indikation/er
Multiplate impedans-aggregometri är en metod för att kvalitativt studera trombocyters aggregationsförmåga. Analysen utförs på helblod och under kort analystid. Syftet med metoden är kontroll av behandling med trombocythämmande läkemedel (ASA, klopidogrel, prasugrel, ticagrelor, IIb/IIIa antagonister).
Adekvat trombocytaggregationshämning är av central betydelse för klinisk behandling av patienter med hög risk av arteriell trombos, t.ex. efter stentbehandling eller i akuta koronara syndrom (ACS). Klopidogrel eller ASA "resistance" (minskad effekt av det läkemedlet i patienten) är associerad med en signifikant ökad risk för arteriell tromboembolism.
Däremot kan nedsatt trombocytfunktion orsaka hemorragiska komplikationer under kirurgiska ingrepp. Multiplate impedans-aggregometri möjliggör snabb kontroll eller uteslutning av läkemedelsinducerad eller sjukdomsrelaterad trombocytdysfunktion.

Medicinsk bedömning
Behandling med ASA ger nedsatt aggregeringsförmåga mätt med ASPI-test men ej med ADP eller TRAP-testerna. Behandling med P2Y12-hämmare som klopidogrel (Plavix), prasugrel (Efient) och ticagrelor (Brilique) ger nedsatt aggregation endast med ADP-test. Behandling med GpIIb/IIIa-hämmare som Abciximab ger nedsatt aggregation i samtliga tester. Ofta behandlas patienten med både ASA och P2Y12-hämmare vilket förväntas slå ut trombocytens aggregationsförmåga i både ASPI och ADP-testet.
U-värdet för vad som anges som normal respons för P2Y12-hämmare (klopidogrel i första hand) varierar i litteraturen och därför ska den tabellen ses som orientering för vad som anses vara terapeutisk nivå för low/non-respons vid behandling:


Enligt Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset Örebro
 
LäkemedelTestTerapeutisk nivåLow responderNon responder
​(exempel)​(U)​(U)(U)​(U)
​ASA​ASPI​< 30​30-65​> 65
​Klopidogrel​ADP​< 30​30-45​> 45
​Abciximab​TRAP​< 30​30-80​> 80
 
På individbasis är det mest optimala att kontrollera trombocytfunktionen såväl före som efter insatt medicinering. Vid utsättning av ASA ses vanligen en signifikant förbättring av trombocytfunktionen redan efter 4 timmar. Efter 2-5 dagar är ASA-effekten helt borta. För klopidogrel kvarstår den trombocythämmande effekten upp till en vecka efter sista dosen.

 
Referenser
1. Bonello L et al. Am J Cardiol. 2009; 103: 5-10.
2. Jambor C et al. Anesth Analg. 2009; 109: 25-31
3. Mengistu AM et al. J Cardiothorac Vasc Anesth. 2008; 22: 40-6.
4. Müller-Schunk S et al. Am J Neuroradiol. 2008; 29: 786-91.
5. Rahe-Meyer N et al. Anesth Analg. 2008; 107: 1791-7.
6. Rahe-Meyer N et al. Acta Anaesthesiol Scand. 2009; 53: 168-75.
7. Sibbing D et al. J Am Coll Cardiol 2008; 53: 849-56.
8. Sibbing D et al. J Thromb Haemost 2010; 8: 250-56.
9. Siller-Matula JM et al. J Thromb Haemost 2010; 8: 351-9.
10. Valarche V et al. J Thromb Haemost. 2011; 9: 1645-7.
11. Thalén S et al Thromb Res 2013; 132: 77-80.
12. Kong R et al Int Jnl. Lab. Hem 2015; 37: 143-147.
Metod:
Impedans

Multiplate trombocytaggregation metod mäter trombocytfunktion i helblod med impedansteknik. Multiplate har en hög känslighet för trombocythämmande läkemedel (acetylsalicylsyra, Clopidogrel, Prasugrel, Ticagrelor, IIb/IIIa antagonister).
Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Webbremiss/Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Följande uppgifter måste anges på beställningen/remissen:
- Trombocythämmande läkemedel
- Substitution (trombocytkoncentrat)
- Aktuellt trombocytantal. OBS att B-Trombocyter ska beställas och provtas samtidigt som Multiplate-analyserna.

Vid B-Trombocyter < 50 x 109/L ska analys inte utföras.

Provtagning:

Specialrör:

- Hirudin-rör S-Monovette, Sarstedt. Plaströr med tillsats av hirudin som drar 1,6 mL. Om alla tre analyserna beställs ta 2 st rör.
Länk till webbsida med instruktion för provtagning med vacuumteknik.​
Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör och försiktigt vändas 5-10 gånger direkt efter provtagning.

Rör och hylsa kan hämtas på Klinisk kemi och KUL 24Sju ( bild på röret finns på sidan Provtagningsmateriel/Venprovtagningsrör).

- ”Hirudin-rör, vit propp”. Vakuumrör, plast, med tillsats av hirudin, drar 3 mL.  Om lager finns av detta rör så går det bra att använda det till utgångsdatum.

Röret skall fyllas tills vacuumsuget upphör och försiktigt vändas 5-10 gånger direkt efter provtagning. Ta provet genom direkt venpunktion, inte via inneliggande kanyl eller port.

Ange provtagningstid.

B-Trombocyter beställs akut och provtas vid samma tillfälle.
Vid B-Trombocyter < 50 x 109/L ska analys inte utföras.

OBS! Kontakta klinisk kemi och KUL 24Sju (08-517 719 99) före provtagning för planering av eventuell transport till analyserande lab. Prov skall omedelbart lämnas till Klinisk kemi och KUL24Sju, efter provtagning (se mer information under Förvaring/transport).

Förvaring / transport:

Får ej centrifugeras.
Får ej skickas med rörpost (ref Thalén)
Förvaras/transporteras i rumstemperatur.
Proverna måste vara det analyserande laboratoriet tillhanda senast 2 timmar efter provtagning.
Prover analyseras dygnet runt i Solna och på Danderyd. Om ordinarie transport inte går att använda så ordnas en extratransport, som betalas av provbeställaren.

Referensintervall:
Trc-ASPI(Multiplate)   53 – 135 U
Trc-ADP(Multiplate)  55 – 114 U
Trc-TRAP(Multiplate)  93 – 159 U
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej