Trc(B)-IPF

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Immature platelet fraction
 • omogna trombocyter
 • retikulerade trombocyter
Rapportnamn: Trc(B)-IPF
Indikationer / kompletterande analyser:

​Vägledande vid utredning av orsak till trombocytopeni, hjälp vid utredning av makrotrombocytopeni.

Tilläggsinformation

Trc(B)-IPF återspeglar andelen unga trombocyter som dels har större volym och dels innehåller kvarvarande RNA, i förhållande till det totala antalet trombocyter. Analysen är av värde vid utredning om trombocytopeni huvudsakligen beror på minskad produktion i benmärgen eller ökad perifer konsumtion. I det förra fallet antar Trc(B)-IPF låga värden och i det senare fallet förhöjda värden. Det bör noteras att:

 1. Referensintervallet är bestämt hos vuxna friska individer och referensintervallets övre gräns är inte säkert den bästa beslutsgränsen vid t.ex. frågeställningen ITP.
 2. Överenstämmelsen mellan olika instrumenttillverkares metoder för att räkna omogna trombocyter kan variera och att jämförelse bör ske med resultat från samma instrumenttyp. På Karolinska bestäms Trc(B)-IPF med instrumenttypen Sysmex XN.
 3. Det är visat att mycket höga resultat för Trc(B)-IPF kan ses vid vissa makrotrombocytopenier så som May-Hegglin-anomali och Bernard-Souliers syndrom då Trc(B)-IPF kan anta värden över 30%, ett sådant fynd är dock inte ensamt diagnostiskt för makrotrombocytopeni, en sådan misstanke måste bekräftas med alternativa metoder.
Metod:

​Flödescytometri efter färgning med RNA-bindande fluorofor.

Remiss:

​Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Provtagning:
 • EDTA-rör, lila propp.
 • OBS endast 5 mL rör och mikrorör kan analyseras.
 • Rör måste fyllas till minst halva dragvolymen (t.ex. minst 2 mL i 5 mL rör som drar 4 mL blod).
 • Otillräckligt fyllda rör analyseras ej på grund av osäker analyskvalitet.
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

 • Rumstemperatur, max 28 timmar
 • Kyla, max 28 timmar
Referensintervall:

​Enhet %
Vuxna 1,0 – 7,3

Referensintervallet kommer från litteratur (Ko et al. 2015).
Ko YJ, Kim H, Choi SG, Moon H-W, Yun Y-M. Reference interval for immature platelet fraction on Sysmex XN hematology analyzer: a comparison study with Sysmex XE-2100. Clin Chem Lab Med 2015; 53(7): 1091-1097.

Felkällor: Trombocyttransfusion ger lägre värden än förväntat med hänsyn till diagnos.
Svarsrutiner:

​Analys utförs dagligen.

Ackreditering:

​Nej