Paratyreoideahormon, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • PTH
 • PTH 1-84
 • Paratyrin
 • Parathormon
Rapportnamn: P-PTH
Indikationer / kompletterande analyser:

Bestämning av PTH har betydelse vid hyperkalcemi av oklar genes (till exempel vid hyperparatyreoidism och malignitet), utredning av sekundär hyperparatyreoidism vid njurinsufficiens och/eller D-vitaminbrist samt vid venkateterisering för lokalisation av paratyreoideaadenom.

Kompletterande analyser: P-Calcium, S-Calciumjon, fri, S-25 D-Vitamin, P-Fosfat.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän

Provtagning:

EDTA-rör, lila propp

Vänd röret direkt efter provtagning 5-10 gånger

OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).

Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
 • Rumstemperatur, max 4 timmar
 • Förvara röret stående tills det är rumstemperat (för att undvika hemolys)
 • Undvik att ställa rören i direkt solljus.
​Centrifugering:
 • 10 min i 2000 G
 • För över plasman direkt efter centrifugering till ett avhällningsrör utan tillsats.
 • Lämna alltid kvar 5 – 7 mm plasma ovanför de röda blodkropparna.
 • Märk röret med "Plasma"
Centrifugerat och avhällt prov:
 • Rumstemperatur, max 24 timmar
 • Kylt, max 3 dygn
 • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
 • Fryst prov transporteras i kolsyreis​


Referensintervall:
Enhet: pmol/L
1,6-6,0 
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja