Neuronspecifikt enolas, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: NSE
Rapportnamn: S-NSE
Indikationer / kompletterande analyser:

Neuroendokrina tumörer (NETs) - ffa. småcellig lungcancer och neuroblastom, samt vid neurologisk prognosbedömning vid hjärtstopp.

Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Special
Provtagning:
Serumrör, med gel och koagulationsaktivator gul propp

Centrifugera inom en timme.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 1 timme
Centrifugering:
  • 10 min i 2000 G
Centrifugerat och avhällt prov:
  • Kylt, max 24 timmar
  • Vid förvaring längre än 24 timmar fryses provet i temperatur lägre än -70oC
  • Förvaras i - 20oC
Referensintervall:
Enhet: mikrog/L 
< 16
Felkällor: Hemolytiskt prov > 0,5 g/L kan ej analyseras.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen i Solna. Under helger skickas inga NSE-prover till Solna, svar på prover skickade från andra sjukhus erhålles därför närmast kommande vardag.
Ackreditering:

Ja