Kreatininclearance, Pt-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Glomerulär filtration
  • Kreatinin
  • Endogent kreatininclearance
Rapportnamn: Pt-Krea-Clearance, Pt-Krea-clear (korr) resp. Pt-Krea-clear(okorr)
Indikationer / kompletterande analyser:
Pt-Kreatininclearance är en gammal metod för mätning av glomerulär filtrationshastighet (GFR) som är behäftad med stor osäkerhet (främst pga otillförlitlighet vid urinsamling) och tenderar att överskatta GFR, särskilt vid låga filtrationsnivåer. I de allra flesta fall kan den med fördel ersättas av analys av P-Cystatin C-eGFR (ett enkelt blodprov vilket även besparar patienten besvär). Invasiv clearancebestämning med exogent tillförd markör (såsom iohexol) anses ge mest korrekt mått på GFR.

Tilläggsinformation

Med kännedom om koncentrationen av kreatinin i plasma (Cp) och urin (Cu) samt urinens volym (Vu) och tiden (T) under vilken den bildats beräknas kreatininclearance (Cl) enligt:

       Cu x Vu
Cl = ----------
       T x Cp

Svar ges som kroppsytekorrigerat kreatininclearance (mL/min/1,73 m2) förutsatt att patientens längd och vikt angivits. I annat fall ges svar som okorrigerat kreatininclearance (mL/min).

Kreatinin är en långt ifrån idealisk substans för bestämning av GFR och inte minst blir den tubulära kreatininutsöndringen allt mer betydande vid sjunkande njurfunktion vilken därför kommer att överskattas. Andra viktiga felkällor, som bidrar till osäkerheten, är ofullständigt samlad urin eller felaktigt angiven urinsamlingstid.

Litteraturreferenser:
1.Theodorsson E (red.). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. 10:e uppl. 2018. Studentlitteratur.
2. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4:e uppl. 2006. Elsevier Saunders.
Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:

Dunk utan tillsats samt Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp (för P-Kreatinin)

Skicka 10 mL av välblandad dygnsmängd urin.

Ange: 
1. Dygnsmängd och uppsamlingsperiod
2. Pat:s längd och vikt (nödvändigt för Pt-Krea-clear (korr))
Tag även plasmaprov för P-Kreatinin som märks med samma beställningsnummer som urinsamlingen.

Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.
Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:
Blanda urinen innan den hälls av i rör om inte hela samlingen skickas in.
Förvara urinen kylt innan transport. Om hela dunken skickas kan den transporteras i rumstemperatur (volymen gör att kylan bibehålls ett tag). Provrör skickas kylt.
Provet skickas fryst om ankomst till Klinisk kemi senare än 3 dygn efter provtagning.
Referensintervall:
Enhet: mL/min/1,73 m2 (korr) eller mL/min (okorr)

Korrigerat: 75 - 150
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
Blodprovet ska tas dagen före, samma dag eller dagen efter att urinsamlingen avslutats. Analysen förutsätter stabil P-Kreatininnivå under samlingsperioden.