Kreatinin, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Kreatinin
Indikationer / kompletterande analyser:

​Kreatinin (113 Da) är en metabolisk slutprodukt av muskelnedbrytning. Bildningen av kreatinin beror av muskelmassans storlek och är därför normalt relativt konstant hos den enskilde individen förutom hos växande barn och åldringar. Kreatinin filtreras fritt i njurarnas glomeruli och normalt sker utsöndringen till största delen genom glomerulär filtration.
Utsöndringen av kreatinin i urinen är relativt individkonstant och främst korrelerad till muskelmassa. Även vid njursvikt kan kreatinin utsöndras i normal omfattning på grund av en ökad koncentration i plasma.

Vid koncentrationsbestämning i stickprov av substanser som utsöndras i urinen kan man kompensera för individuella skillnader i diures genom att fastställa kvoten av substansen i fråga och U-Kreatinin. Därav är indikationen för beställning av kreatinin i dygnsurin framförallt att kunna korrigera andra analyter baserat på den individuella patientens kreatininnivå.

Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.
Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Patientanvisning finns för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:

  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)
    Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Se bild på röret under rubriken övrigt provtagningsmateriel på denna webbsida

Dunk/vakuumrör:

  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mmol/d
​Kvinnor
​5-15
​Män
​5-20

Analysresultatet ska bedömas i relation till patientens muskelmassa och ålder.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja