Kreatinin, P-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • eGFR(Krea)relativ
  • eGFR
Rapportnamn: P-Kreatinin respektive Pt-eGFR(Krea)relativ
Indikationer / kompletterande analyser:
P-Kreatinin är användbar för uppföljning av förändringar i glomerulär filtrationshastighet (GFR) vid konstaterad njurfunktionsnedsättning hos vuxna. P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassa för vilken föreligger stor interindividuell variation. Värden inom referensgränsen utesluter inte sänkt GFR.
För diagnostik är analys av P-Cystatin C med beräkning av estimerat GFR (eGFR) känsligare och bör utföras initialt vid frågeställning gällande normal eller sänkt njurfunktion. P-Cystatin C kan lämpa sig bättre också för uppföljning hos patienter vars muskelmassa kan ändras över tid (t.ex. växande barn och åldringar).

Analysen ”Pt-eGFR(Krea)relativ” ger ett skattat GFR från P-Kreatinin enligt Lund Malmö’s reviderade formel (LM rev) och besvaras som ett kroppsytenormerat (relativt) eGFR i enheten mL/min/1,73 m2. Detta gäller dock ej för patienter <18 år, se Tilläggsinformation.  I likhet med relativt eGFR beräknat från P-Cystatin C, kan det användas för diagnostik gällande normal eller sänkt njurfunktion i jämförelse med ett referensområde.
Observera! eGFR kan inte användas vid akut, snabb njurfunktionsförändring, för gravida eller patienter i dialys

Se Tilläggsinformation: 

Tilläggsinformation

P-Kreatinin är starkt beroende av muskelmassan. Avvikande kroppskonstitution, t.ex. vid lågt eller högt BMI, paralys, anorexi, immobilisering eller body-building, påverkar halterna av kreatinin och gör skattningen av eGFR osäker. Intag av kokt kött och köttbuljong och vissa kosttillskott kan höja P-Kreatinin tillfälligt. P-Kreatinin påverkas också av en varierande andel tubulär sekretion (högre vid lågt GFR). Vissa läkemedel, t.ex. trimetoprim, cimetidin, sulfa och probenecid, kan också påverka den tubulära sekretionen av kreatinin utan att påverka GFR.

Så länge muskelmassan inte ändras signifikant ger dock uppföljande bestämningar av P-Kreatinin hos vuxna god information om förändringar i GFR. Sambandet är icke-linjärt; en liten höjning av P-Kreatinin från en låg nivå kan innebära en större minskning av GFR medan små förändringar av GFR vid kraftigt nedsatt njurfunktion återspeglas av stora förändringar i P-Kreatinin. Icke desto mindre kan njurfunktionen baserad på kreatinin överskattas vid sänkt GFR bl.a. beroende på ökad andel tubulär kreatininexkretion.

eGFR (Krea)relativ och eGFR (CysC)relativ
Analysen ”Pt-eGFR(Krea)relativ” ger ett kroppsytenormerat eGFR enligt Lund Malmö’s reviderade formel (LM rev) [1]. Den använder P-Kreatinin (vars resultat också lämnas ut) samt ålder och kön i beräkningen. LM rev har i jämförelse med andra vanliga eGFR formler visat sig ha bäst överensstämmelse med referensmetod iohexolclearance. Beräkning sker om patienten är minst 18 år och eGFR besvaras upp till 90 mL/min/1,73 m2. Observera att eGFR inte kan användas vid akut snabb njurfunktionsförändring och inte heller för gravida eller patienter i dialys.
 
Ett estimerat GFR är endast en grov skattning av GFR och förväntas ligga inom ca +/- 30 % från GFR uppmätt med referensmetod. Man måste även för det enskilda analystillfället göra en individuell bedömning av patienten avseende de felkällor som kan påverka P-Kreatinin och P-Cystatin C värdet.

Medelvärdet av P-Cystatin C eGFR med CAPA och eGFR beräknat från P-Kreatinin med LM rev formeln har visat sig ge bättre överensstämmelse med referensmetod än metoderna var för sig. Differensen mellan eGFR resultaten från P-Cystatin C resp P-Kreatinin skall dock inte skilja mer än ca 30-40 %. [2] Större diskrepans, utan annan påvisbar felkälla, talar för "krympt por-syndrom". [3]

Pt-Iohexolclearance bör utföras då noggrannare bestämning av GFR krävs. 

Referens:
[1] Nyman et al. The revised Lund-Malmö GFR estimating equation outperforms MDRD and CKD-EPI across GFR, age and BMI intervals in a large Swedish population. Clin Chem Lab Med. 2013 Dec 12:1-10.
[2] Björk et al. Accuracy of GFR estimating equations combining standardized cystatin C and creatinine assays: a cross-sectional study in Sweden. Clin Chem Lab Med. 2015 Feb 1;53(3):403-14.
[3] Grubb A, Krymt por-syndrom-ett nyupptäckt syndrom med hög prevalens och mortalitet, Läkartidningen, 2019;116:FLMT
Metod:
Enzymatisk reaktion, fotometri
Kemisk reaktion, fotometri
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi, Allmän 

Vid  beställning av P-Kreatinin följer med automatik även svar på eGFR (Krea)relativ för patienten fr.o.m 18 års ålder.

Om eGFR(Krea)relativ beställs elektroniskt som separat analys
fås automatiskt även svar på P-Kreatinin.

Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
​Referensintervall plasma Kreatinin (µmol/L)
​Ålder​Alla (övre gräns)
​​≥ 15 dagar​77
​15 dagar-2 månader​60
​2 månader -2 år​41
​3​44
​4​47
​5​50
​6​53
​7​56
​8​59
​9​62
​10​65
​11​68
​12​71
​Flickor​Pojkar
​13​74​84
​14​77​87
​15​80​90
​16​83​93
​17​86​96
Kvinnor​Män
​≥18 år​<90​<100
 

 
eGFR(Krea)relativ
Enhet: mL/min/1,73 m2
​18-50 år​>80
​≥51 år​>60

Referensintervall för patienter över 65 år är dåligt underbyggda, men GFR <60mL/min/1,73 m2 kroppsyta talar för njursjukdom.  
Felkällor: Behandling av patienter med N-acetylcystein (NAC) vid toxiska nivåer av paracetamol kan ge falskt låga resultat på P-Kreatinin.
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

​2019-06-10 införs nya uppdaterade barnreferensintervall för Kreatinin.
Kreatinin ökar i princip linjärt med åldern upp till cirka 13-år, då det börjar skilja sig åt mellan pojkar och flickor. Därför används årsvisa barnreferensintervall för P-Kreatinin och enbart en övre referensgräns anges. Referensintervallen för P-Kreatinin bygger främst på produktionsstatistik från Klinisk Kemi med stöd av tidigare publicerade studier och är fastställda tillsammans med barnnefrologer från Karolinska Universitetssjukhuset.